آقای محمدحسین اژدری

سمت در هیئت مدیره: رییس هیئت مدیره
مدرک تحصیلی: کارشناسی عمران از دانشگاه فردوسی مشهد 1374

 

سوابق حرفه ای و مدیریتی:

  • معاونت شهرسازی سازمان نوسازی شهرداری تهران _ از سال1390 تاکنون.
  • مدیر اجرایی طرح بهسازی و اصلاحات بخش مسکن شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ـ 12/11/85 الی 21/3/86
  • معاون فنی و نظارت شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ـ 27/8/85
  • مشاور مدیرعامل و مدیرکل دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری 19/9/84 الی 27/8/85
  • مدیرمسئول فصلنامه آموزشی پژوهشی و اطلاع¬رسانی سبزینه شرق 12/12/81 الی 19/9/83،
  • معاون امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان ـ زاهدان (استانداری سیستان و بلوچستان) ـ 28/12/76 الی 1/8/84
  • عضو هیئت مدیره و سرپرست سازمان عمران سیستان و بلوچستان ـ زابل (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان عمران سیستان) 1/6/75 الی 28/12/76
  • معاون امور اجرایی سازمان عمران سیستان و بلوچستان ـ زابل (سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی) 14/2/72 الی 1/6/75
  • قائم مقام جهادسازندگی سیستان و بلوچستان ـ 6/5/70 الی 14/2/72
  • مدیریت جهادسازندگی زابل ـ 13/01/69 الی 06/05/70