اقای حبیب ا .. زنجانی

سوابق تحصیلی :
1.    دكتراي جمعيت شناسي از دانشگاه سوربن ، فرانسه
2.    ديپلم عالي امور و مسائل اجتماعي از مؤسسه بين المللي علوم اداري پاريس
3.    فوق ليسانس علوم اجتماعي از دانشگاه تهران
4.    ليسانس علوم اجتماعي از دانشگاه تبريز

 

تدریس :
1.     تدريس دروس مختلف جمعيت شناسي در دانشگاه¬هاي تهران، تربيت مدرس، شهيد بهشتي، علامه طباطبائي، امام صادق و دانشگاه آزاد اسلامي

 

  عضویت در مجامع علمی و حرفه ای :
1.    عضو انجمن روستائی ایران 1387    
2.    عضو  انجمن جمعيت شناسي ايران 1380 و رئیس انجمن از 1387
3.    عضو مجمع بين المللي متروپوليس 1370  
4.    عضو انجمن بين المللي جمعيت شناسان فرانسوي زبان 1366
5.    عضو انجمن بين المللي مطالعات علمي جمعيت 1356

 

 تجارب کاری :
1.    عضو شورای پژوهشی مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران  و مدير مطالعات جمعيتي آن مركز از سال 1364 تا كنون
2.    عضو ستاد عالی سرشماری سال 1385ونماینده انجمن جمعیت شناسی در آن سرشماری
3.    مشاور علمي مركز آمار ايران براي سرشماري 1365
4.    سرپرست دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران 1356
5.    دانشيار جمعيت شناسي و معاون دانشكده علوم اجتماعي1356
6.    معاون و سرپرست مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران 1355
7.    استاريار دانشكده علوم اجتماعي و سرپرست بخش تحقيقات جمعيت شناسي مؤسسه تحقيقات اجنماعي دانشگاه تهران 1352
8.    كارشناس مطالعات جمعيت شناسي مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران 1349
9.    آموزگار، دبير و مديراداري در آموزش و پرورش شهرستانهاي خلخال ، تبريز و تهران 1337

 

فعالیتهای حرفه ای :
1.    مدیرمطالعات پروژه نیازسنجی و مکانیابی نقاط مناسب برای ایجاد شهرها و شهرک¬های جدید در ایران. (شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید وزارت مسکن و شهرسازی)، 1388 
2.    مدیر بخشی ازمطالعات طرح تدوین ضوابط توسعه کالبدی سکونت گاههای روستایی منطقه فارس.1386
3.    بازنگری جمعیت مجموعه شهری تهران و تعیین سهم هریک از حوزه های شهری و شهرهای جدید در آن تا سال 1404، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، 1386
4.    مدیر طرح تدوین راهنمای مطالعات طرحهای توسعه و عمران روستایی.1385
5.    مطالعات جمعيت در طرح کالبدی منطقه¬اي البرزجنوبي، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، آذر ماه1384
6.    بررسي تحولات جمعيت كشور، دفتر برنامه ريزي مسكن وزارت مسكن و شهرسازي، 1383    
7.    تجديد تظر در پيش¬بيني¬هاي جمعيت مجموعه شهري تهران نهاد تهيه طرح¬هاي جامع و تفصيلي شهرتهران ،1383 
8.    پيش بيني جمعيت كشور (ارقام تجديد نظرشده فرض پائين): كل جمعيت، جمعيت شهري و جمعيت روستائي 1383
9.    مطالعات جمعيت در طرح تامين آب شهر تهران و پيرامون آن، مهندسين مشاور لار، تهران 1382  
10.    سالخوردگي جمعيت و مساله پيران در ايران، بخش جمعيت شناسي مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران ، 1350
11.    مطالعات جمعيت طرح آمايش سرزمين(با همكاران) 4جلد، تهران 1381
12.    استاندارد سازي مطالعات كالبدي منطقه¬اي “ متدولوژي“ مبحث مطالعات اجتماعي- اقتصادي، جلد اول جمعيت و تحول آن، مهر ماه1381
13.    مطالعات جمعيت طرح مجموعه شهري تهران و شهرهاي پيراموني آن (با همكاران) 5 جلد تـهران 1376- 1377
14.    پيش بيني جمعيت ايران برحسب سن ،جنس و نقاط شهري و روستائي به تفكيك استان (با همكاران) تهران 1372
15.    مطالعات جمعيتي پروژه بانك جهاني ، وزارت جهاد سازندگي، تهران 1375
16.    پيش بيني جمعيت شهرهاي ايران (با همكاران)، 4 جلد تهران 1370-1372
17.    بررسي مهاجرت در جمعيت ايران (با همكار) تهران 1372  
18.    بررسي باروري در جمعيت ايران، تهران 1371
19.    بررسي مرگ و مير درجمعيت ايران (با همكار)، تهران1370  
20.    جدولهاي هماهنگ شده تعداد خانوار و واحدهاي مسكوني، سرشماري هاي 1345 و 1355 در محدوده¬هاي استاني سرشماري سال 1365 (با همكاران)،1370
21.    مطالعات جمعيت شناسي طرح اسكان جمعيت در سواحل درياي خزر (با همكاران) تهران 1370
22.    مطالعات تحول جمعيت ايران در طرح كالبدي ملي، 25 نشريه (24 نشريه براي استانها و يك نشريه براي كل كشور)، با همكاران، تهران، 1371- 1372
23.    مطالعات جمعيت طرح منطقه گيلان و مازندران (با همكاران)، تهران 1369
24.    بررسي جمعيت و نيروي انساني محور غرب ايران (زاگرس)، با همكاران، تهران 1368
25.    نظري به وضع مهاجرت در ايران ،مركز آمار ايران، 1366
26.    نظري به پيش¬بيني¬هاي جمعيتي در ايران، مركز آمار ايران، 1364
27.    شاخص¬هاي عمده باروري، مركز آمار ايران، 1364
28.    مهاجرت¬هاي داخلي در ايران (با همكاران)، بخش جمعيت شناسي، مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران، 1349
29.    مساله مسكن و تراكم در واحدهاي مسكوني، (با همكاران)، بخش جمعيت شناسي مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران، 1349  
30.    مطالعات جمعيت در طرحهاي توسعه و عمران شهرهاي كشور (بيش از 20 مورد)، سالهاي مختلف از 1354 تاكنون.

 

تالیف ها:

کتب
1.    تحليل جمعيت شناختي ، سمت ، چاپ ششم ، تهران 1386  
2.    جمعيت ، توسعه و بهداشت باروري (تاليف با همکاران) ، نشر و تبليغ بشري ، چاپ يازدهم ، 1386
3.    مهاجرت ، انتشارات  سمت ، تهران ،1380 چاپ دوم 1383
4.    گزيده مطالعات جمعيتي مجموعه شهري تهران مركز مطالعات و تحقیقات شهرسازي و معماري ايران ، 1382
5.    كتاب گيلان ، مجموعه 3جلدي ، (مشاركت در مديريت و تاليف) ، گروه پژوهشگران ايران ، چاپ دوم ، تهران 1379
6.    جداول مرگ و مير ايران براي سال 1375 ، (تاليف با همکاری ) ، مؤسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي ،  تهران 1379     
7.    اطلس مسكن ايران (همكاري و مشاوره علمي) ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، تهران 1377
8.    مجموعه مباحث و روشهاي شهرسازي ، جمعيت ، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ، چاپ سوم ، تهران 1376
9.    جمعيت و توسعه (مجموعه مقالات ) ، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ، تهران1371
10.    جمعيت و شهر نشيني در ايران ، جلد اول ، جمعيت ، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ایران ، چاپ دوم ، تهران 1371
11.    نظري به وضع جمعيت استان چهار محال و بختياري، محيط شناسي، دانشگاه تهران 1370
12.    طبقه بندي شهرهاي كشور بر پايه اشتغال صنعتي و برخي از خصوصيات جمعيتي آنها، تحقيقات جعرافيائي 1370
13.    تقويم تاريخي دموگرافيك ايران، مجموعه سه جلدي، جلد اول، انتشارات دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران 1356
14.    لغت نامه جمعيت شناسي، (ترجمه 4نفر)، انتشارات  1518 دانشگاه تهران، 1354
15.    جمعيت شناسي تطبيقي جهان، (تاليف با 2 نفر ديگر) بخش جمعيت شناسي مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران ،1350

مقالات:
1.    تحول جمعيت شناختي خانوار در ايران ، نامه انجمن جمعيت شناسي ايران ،سال يكم ، شماره يكم ، تابستان 1385،  تهران
2.    ديدگاههاي جمعيت شناسي در سياستگذاريهاي راهبردي براي توسعه آتي شهر تهران ، فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي خلخال، پيش شماره نخست، خرداد1383 
3.    مهاجرت و عوامل زمينه ساز آن در ايران، فصلنامه جغرافيايي سرزمين، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تحقيقات، گروه جغرافيا، سال اول، شماره اول، تهران بهار 1383
4.    حاشيه نشيني، جمعيت و مهاجرت، مجموعه مقالات حاشيه نشيني و اسكان غيررسمي، جلد اول، ص221-236،1382 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ،تهران
5.    روستا، جمعيت و توسعه. فصلنامه روستا و توسعه، سال 3، شماره 3 و 4 پائيز و زمستان 1378 تهران، وزارت جهاد سازندگي، مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستائي
6.    سه گفتار درباره جمعيت، آب و توسعه، فصلنامه امور آب وزارت نيرو، شماره يك 1373
7.    جمعيت شناسي: مفاهيم، پيدايش و تكامل، اقتصاد كشاورزي و توسعه، 1373
8.    بررسي مهاجرت در مطالعات تحول جمعيت ايران، فصلنامه جمعيت، سازمان ثبت احوال 1372
9.    بررسي مرگ و مير در ايران از داده هاي ثبت احوال، فصلنامه جمعيت 1372
10.    گامي نو در پژوهش¬هاي جمعيتي، فصلنامه جمعيت 1371
11.    ضرورت جامع نگري در سياستگذاري¬هاي جمعيت، فصلنامه جمعيت 1371
12.    اندازه مطلوب جمعيت در شهر سالم، آبادي . شماره مخصوص، 1370
13.    جمعيت شناسي شهرهاي جديد، شهرهاي جديد، فرهنگي جديد در شهرنشيني، مجموعه مقالات ارائه شده در سمينار شهرهاي جديد، 1368
14.    جمعيت و جمعيت شناسي، ترجمه، نشر دانشگاهي، چاپ دوم تهران 1368
15.    دو مقاله در ارتباط با تجزيه و تحليل جمعيت شناسي، گزيده مطالب آماري، مركز آمار ايران، 1365
16.    روشهاي بررسي مهاجرت و جابجائي جمعيت، گزيده مطالب آماري، مركز آمار ايران، 1364
17.    روشهاي بررسي مهاجرت و جابجائي¬هاي جمعيتي، گزيده مطالب آماري، مركز آمار ايران 1364
18.    نظري به وضع جمعيتي چين نامه علوم اجتماعي، دوره 2 شماره 3،  1356
19.    جنگ و جمعيت در قرن بيستم ،مجله دانشكده ، نشريه مركزي دانشگاه تهران سال سوم شماره نهم 1356
20.    خانه سالمندان، تجربه¬اي ناموفق، نامه علوم اجتماعي، دوره 2 شماره 1، 1355
21.    جمعيت و غذا مجله دانشكده . سال اول 1354
22. population of Isfahan, (province and city) , Encyclopedia - Iranica , volume XIII , Fascicule 6,2006,pp.622 - 635
23. Population of Hamadan (province and city), Encyclopedia – Irannica , volume XII , Fasccule4,2004,pp..
24. Housing in Iran , Encyclopedia - Iranica ,volume XII, Fascicule5
25. ,2004.,pp,535:540,New York,2004     Migration , Encyclopedia - Iranica ,2004,557- 61
26. Population of Gorgan , Encyclopedia-Iranica, volume  Fascicule 2002, pp
 27. Population of Gillan, Encyclopedia Iranica ,2001,pp:625-626,NewYork,USA        
28. Demography of Fars ,Encyclopedia Iranica, 1999,pp:356-360 ,New York,1999    
29.Tehran et sa population : d eux siecles d , histoire ,Tehran Capitale Bicentenaire   Institut Francaise de Recherches en Iran ,1992
1.    30. Les principes de la politique de la population ,Genus ,no 1 &2 ,Roma ,1997
31. Evolution de la population Iranienne a travers des recensements , Population , no 6 ,Paris,1977
32.Regional Demographic Trends and Prospects , Report of working group III ,UN,  Geneve. , 1973  

 

شركت در مجامع علمي :
1.    اجلاسهاي عمومي انجمن بين المللي مطالعات علمي جمعيت، چين 1376، دهلي 1369
2.    مجامع عمومي كنگره بين المللي متروپوليس، توكيو 1375، ملبورن 1369
3.    گروه¬هاي كار متروپوليس سنگاپور 1371 ،بارسلون 1370
4.    اولين، دومين و سومين  سمينار مسائل جمعيتي ايران، دانشگاههاي تهران 1381، شیراز و تهران 1384
5.    اولين و دومين همايش توانمند سازي زنان در ايران، 1379و1380 
6.    سمينار مسائل اجتماعي ايران، انجمن جامعه شناسي ايران،1380
7.    سمپوزيوم حاشيه نشيني و اسكان غيررسمي،دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي. 1380
8.    نخستين كنفرانس بين المللي سالمندي در ايران ، تهران ،1379
9.    نخستين سمينار مسائل جمعييتي ايران، دانشگاه شيراز ،1372
10.    سمينار شهرهاي جديد ، وزارت مسكن و شهرسازي 1368
11.    سمينار جمعيت و توسعه ،مديريت و برنامه ريزي، مشهد 1367
12.    سمپوزيوم تعيين توان طبيعي استان سيستان و بلوچستان، دانشگاه تهران، مركز هماهنگي مطالعات محيط زيست زاهدان ، 1367
13.    سمينار بررسي علل مهاجرت روستائيان به شهر، دانشگاه بوعلي، همدان 1365
14.    سمينار بررسي مسائل جمعيتي و تنظيم خانواده در ايران، دانشگاه اصفهان،1352

 

فعالیتهای حرفه ای :

1.   مدیرمطالعات پروژه نیازسنجی و مکانیابی نقاط مناسب برای ایجاد شهرها و شهرک­های جدید در ایران. (شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید وزارت مسکن و شهرسازی)، 1388  

2.      مدیر بخشی ازمطالعات طرح تدوین ضوابط توسعه کالبدی سکونت گاههای روستایی منطقه فارس.1386

3.   بازنگری جمعیت مجموعه شهری تهران و تعیین سهم هریک از حوزه های شهری و شهرهای جدید در آن تا سال 1404، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، 1386

4.      مدیر طرح تدوین راهنمای مطالعات طرحهای توسعه و عمران روستایی.1385

5.   مطالعات جمعيت در طرح کالبدی منطقه­اي البرزجنوبي، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، آذر ماه1384

6.       بررسي تحولات جمعيت كشور، دفتر برنامه ريزي مسكن وزارت مسكن و شهرسازي، 1383     

7.      تجديد تظر در پيش­بيني­هاي جمعيت مجموعه شهري تهران نهاد تهيه طرح­هاي جامع و تفصيلي شهرتهران ،1383  

8.      پيش بيني جمعيت كشور (ارقام تجديد نظرشده فرض پائين): كل جمعيت، جمعيت شهري و جمعيت روستائي 1383

9.      مطالعات جمعيت در طرح تامين آب شهر تهران و پيرامون آن، مهندسين مشاور لار، تهران 1382  

10. سالخوردگي جمعيت و مساله پيران در ايران، بخش جمعيت شناسي مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران ، 1350 

11.  مطالعات جمعيت طرح آمايش سرزمين(با همكاران) 4جلد، تهران 1381

12. استاندارد سازي مطالعات كالبدي منطقه­اي “ متدولوژي“ مبحث مطالعات اجتماعي- اقتصادي، جلد اول جمعيت و تحول آن، مهر ماه1381

13.  مطالعات جمعيت طرح مجموعه شهري تهران و شهرهاي پيراموني آن (با همكاران) 5 جلد تـهران 1376- 1377

14.  پيش بيني جمعيت ايران برحسب سن ،جنس و نقاط شهري و روستائي به تفكيك استان (با همكاران) تهران 1372

15.  مطالعات جمعيتي پروژه بانك جهاني ، وزارت جهاد سازندگي، تهران 1375 

16.  پيش بيني جمعيت شهرهاي ايران (با همكاران)، 4 جلد تهران 1370-1372

17.  بررسي مهاجرت در جمعيت ايران (با همكار) تهران 1372  

18.  بررسي باروري در جمعيت ايران، تهران 1371

19.  بررسي مرگ و مير درجمعيت ايران (با همكار)، تهران1370  

20. جدولهاي هماهنگ شده تعداد خانوار و واحدهاي مسكوني، سرشماري هاي 1345 و 1355 در محدوده­هاي استاني سرشماري سال 1365 (با همكاران)،1370

21.  مطالعات جمعيت شناسي طرح اسكان جمعيت در سواحل درياي خزر (با همكاران) تهران 1370

22. مطالعات تحول جمعيت ايران در طرح كالبدي ملي، 25 نشريه (24 نشريه براي استانها و يك نشريه براي كل كشور)، با همكاران، تهران، 1371- 1372

23.  مطالعات جمعيت طرح منطقه گيلان و مازندران (با همكاران)، تهران 1369

24.  بررسي جمعيت و نيروي انساني محور غرب ايران (زاگرس)، با همكاران، تهران 1368

25.  نظري به وضع مهاجرت در ايران ،مركز آمار ايران، 1366

26.  نظري به پيش­بيني­هاي جمعيتي در ايران، مركز آمار ايران، 1364

27.  شاخص­هاي عمده باروري، مركز آمار ايران، 1364

28. مهاجرت­هاي داخلي در ايران (با همكاران)، بخش جمعيت شناسي، مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران، 1349

29. مساله مسكن و تراكم در واحدهاي مسكوني، (با همكاران)، بخش جمعيت شناسي مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران، 1349  

30.  مطالعات جمعيت در طرحهاي توسعه و عمران شهرهاي كشور (بيش از 20 مورد)، سالهاي مختلف از 1354 تاكنون.