آقای ناصر عظیمی دوبخشری

سوابق تحصیلی:
          1. دکتری جغرافیای انسانی گرایش شهری .دانشگاه شهید بهشتی
2. Land Resources  and  their  Management  for Sustainability in Arid Regions,JODHPUR,INDIA,1993   

تدریس :
1.    عضو هیئت علمی گروه شهرسازی واحد مرکز دانشگاه آزاد اسلامي تهران و دانشگاه آزاد اسلامی قزوین (1385 تاکنون)
2.    عضو هيئت علمي پاره وقت گروه انسان¬شناسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران (1381-1383)

 

تجارب کاری :
1.    پژوهشگر مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران از سال 1366 تاکنون

 

فعالیت‌های حرفه¬ای منتخب:
1.    مدیر طرح " ساماندهی و پایش فعالیت¬های موجود در اراضی واقع در
حرایم شهرهای غرب استان مازندران با تأکید بر حفظ منابع طبیعی "
2.    کارشناس طرح " نظارت (مطالعه، اظهارنظر و راهنمائی) مطالعات آمایش استان فارس"
3.    مدیر مطالعات شبکه سکونتگاه¬ها وسازمان فضایی استان خوزستان در طرح آمایش استان خوزستان. سال 1390       
4.    مدیر مطالعات مکانیابی پروژه نیازسنجی و مکان¬یابی نقاط مناسب برای ایجاد شهرها و شهرک¬های جدید در ایران. (شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید وزارت مسکن و شهرسازی) .1388  
5.    مدیر مطالعات طرح کالبدی منطقه ساحلی جنوب ،مرکز مطالعات وتحقیقات شهرسازی و معماری ایران. 1385                                  
6.    مدير مطالعات متدولوژي تهيه  طرح هاي عمران روستائی، بنيادمسكن انقلاب اسلامي .1385
7.    مدير هدايت وراهبري طرح كالبدي منطقه ي فارس (از طرف مركز مطالعات به عنوان عامل چهارم)،كارفرما وزارت مسكن و شهرسازي ،مشاور كنسر سيوم بوم سازگان پايدار.
8.    مديراجرايي طرح كالبدي منطقه ي البرز جنوبي وزارت مسكن و شهرسازي، مركز مطالعات وتحقيقات شهرسازي ومعماري ايران
9.    مسئول کمیته فنی تهیه طرح کاربری مطلوب اراصی در طرح  ICZMسازمان کشتیرانی ودریانوردی
10.    عضو كميته راهبري طرح  ICZMسازمان بنادر وكشتيراني،سالهاي 1381 تاكنون
11.    مدير فني سازمان فضايي طرح جامع توسعه استان همدان ـ مشترك با دكتر مظفر صرافي، موسسه آموزش و پژوهش وابسته به سازمان مديريت و برنامه ريزي
12.    مدير فني طرح جامع  ناحيه بجنورد  ـشيروان، مهندسين مشاور پارت
13.    مطالعات شبكه شهري و سطح بندي خدمات در طرح آمايش سرزمين، سازمان برنامه وبودجه
14.    مدير اجرايي طرح كالبدي منطقه زاگرس 1378-1380مركز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
15.    مطالعات سطح¬بندي خدمات در طرح كالبدي منطقه آذربايجان، مركز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
16.    مطالعات  جغرافيايي و زيربنايي طرح ناحيه لاهيجان - سياهكل، مهندسين مشاور بعد و تكنيك
17.    مطالعات جغرافيايي و زيربنايي طرح جامع ناحيه ساوه، مهندسين مشاور بعد وتكنيك
18.    مطالعات جغرافيايي و زيربنايي طرح جامع شهرستان ايلام، مهندسين مشاوربعد و تكنيك
19.    مطالعات جغرافيايي و زيربنايي طرح جامع شهرستان ايوان، مهندسين مشاور بعد وتكنيك
20.    مكان توليد، توزيع و مصرف كاني¬هاي فلزي ايران ـ سازمان بورس تهران
21.    كدام محصول كشاورزي ايران براي بورس كالاي كشاورزي مناسب است؟ سازمان بورس تهران
22.    مطالعات شبكه شهرها و خدمات در طرح كالبدي منطقه زاگرس، مركز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
23.    مطالعات جغرافيايي و زيست محيطي طرح جامع شهر لاهيجان، مهندسين مشاور بعد و تكنيك
24.    مطالعات زيست محيطي احداث سد گرژال (سردشت)، مهندسين مشاور مشانير
25.    مطالعات مكانيابي طرح فراگير مناطق آزاد، مركز مطالعات 1374
26.    مطالعات جغرافيايي طرح مكانيابي شهر جديد پرديس، مهندسين مشاور آتك1370
27.    مطالعات جغرافيايي طرح منطقه¬اي گيلان و مازندران، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران1371 
26. مطالعات جغرافيايي طرح منطقه¬اي گيلان و مازندران، مركز مطالعات وتحقيقات شهرساز ي و معماري ايران 1371 
27. مطالعات جغرافيايي طرح مكانيابي شهر جديد پرديس، مهندسين مشاور آتك1370
28. مدير مطالعات محيطي طرح راهبردي منطقه¬ي آزاد ارس، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران

 

تالیف:
کتب
1.    کتاب متدولوژي مطالعات شبكه سكونتگاه¬هاي شهري و روستايي در طرح¬هاي كالبدي منطقه¬اي، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری،1383
2.    کتاب، تاريخ تحولات اجتماعي و اقتصادي گيلان، نگاهي نو، نشر گيلكان،1381
3.    كتاب، پويش شهرنشيني و مباني نظام شهري، نشرنيكا، مشهد، 1381
4.    كتاب جغرافياي استان تهران ـ سال دوم دبيرستان ،وزارت آموزش و پرورش 1372ـ 1378
5.    كتاب جغرافياي انساني و اقتصادي ايران‏، سال دوم دبيرستان وزارت آموزش و پرورش1372- 1378

   مقالات
1.    جمعيت دركرانه¬ها و ضرورت برنامه¬ريزي، مجله¬ي شهرداري¬ها . شماره 71 فروردين 1384
2.    كاربري مطلوب اراضي در طرح  ICZMمجله¬ي بندر و دريا، شماره¬ي مرداد 1384
3.    مقاله طرح¬های کالبدی ملی ـ منطقه¬ای گام نخست توسعه پايدار، مجله مديريت       شهری، شماره13، سال1382
4.    مقاله نقش مثبت مهاجرت روستا به شهر، مجله مديريت شهري، شماره 10سال 1381
5.    مقاله، توسعه يافتگي ياتوسعه نيافتگي مساله اين است، مجله گيله وا، خرداد1380
6.    مقاله، آسيب شناسي سازمانيابي فضا در استان گيلان، مجله گيله وا، اسفند1380  
7.    مقاله، شهر و انباشت سرمايه از ديدگاه برنامه¬ريزي منطقه¬اي، مجله مديريت شهري، شماره 6 تابستان1380
8.    طرح ریزی کالبدی در نواحی زیر همبارش 200 میلیمتر، مجله رشد جغرافیا شماره 44 سال 1376
9.  مقاله، سيماي شهرهاي ايران در دوره قاجاريه، مجله ايران شناسي شماره 5 سال1371
10.نوشهرهاي ايران و توزيع فضايي آن در بين سالهاي 1365تا1390، مجله ايران شناسي شماره 1 سال1370
11.نقش سوانح طبيعي در تخريب ساختمان در ايران، مجله اقتصاد مسكن، شماره 26 سال 1369  
12. مقاله تاريخ نوين گيلان چگونه آغاز شد ؟ مجله گيله وا، چاپ رشت، شماره66
13.مقاله منشاء تئوريك شكست انقلاب¬جنگل، مجله گيله وا، چاپ رشت، شماره 68 و 69
14. پاورقي گيلان، ريشه¬ها (گيلان در عصر سنگ، فلز و باستان) مجله گيله وا، 12شماره مسلسل از شماره 75 به بعد چاپ رشت