آقای حمیدرضا سپهری

مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد معماری و برنامه¬ریزی شهری و منطقه¬ای از دانشگاه تهران 1358و دانشگاه ایالتی نیوجرسی، آمریکا 1365

 

سوابق حرفه¬ای و مدیریتی:
1.    مشاور مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
2.    مدیرکل دفتر مطالعات کاربردی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران،
3.    مدیرکل دفتر بهسازی و نوسازی شهری وزارت مسکن و شهرسازی،
4.    مدیرکل دفتر فنی وزارت مسکن و شهرسازی،
5.    مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور، مدیرکل دفتر بهسازی و نوسازی شهری وزارت مسکن و شهرسازی،
6.    مدیرکل دفتر فنی استانداری کردستان
7.    طراح بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

 

سوابق تدریس :
1.     تدریس نقد مرمت، گروه مرمت، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1388 تاکنون.
2.    تدریس قوانین و مقررات مرمت، گروه مرمت، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1388-1385
3.    تدریس مباحث بافت¬های تاریخی و قدیمی، دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، 1383-1381
4.    تدریس مباحث شهرسازی، مجتمع آموزشی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی، یزد، 1372-1371
5.    تدریس مبانی نظری برنامه¬ریزی مجتمع¬های زیستی، گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، 1367-1366

 

 کتب، مقالات  منتخب :
1.    کتاب 12 درس مرمت، مقدمۀ چاپ دوم، تهران، 1386
2.    کتاب طاق وقوس، مقدمه، چاپ، تهران، 1386
3.    مقاله نقش خیال در شکل¬گیری معماری ایرانی، سمینار تخیل هنری، انجمن حکمت و فلسفه، تهران، 1385
4.    تدوین مجموعه زندگی جدید، کالبد قدیم، 3 جلد، تهران، 1382
5.    کتاب مرمت مدرسه قدسیه، مقدمه، تهران، 1382
6.    مقاله شهر موجد کمال، شماره 4 فصلنامه هفت شهر، تابستان / پاییز 1380
7.    مقاله شهر دوست، شماره 3 فصلنامه هفت شهر، بهار 1380
8.    کتاب¬خانه ایرانی، مقدمه، تهران، 1374
9.    مقاله شهرشناسی در دیوان کبیر
10.    سخنرانی در اهواز، کرمان، کاشان، هریس (تبریز)
11.    مجموعه مقالات اولین سمینار مرمت بناهای خشتی، مقدمه چاپ دوم، تهران

 

ترجمه کتاب:
1- Project in Cairo & the conservation & revitalization of Darbe – AL – Ahmar ناظر و ویراستار علمی                                                                        
2- The historie environment ناظر و ویراستار علمی                                                                                 
3- Tourist in historicناظر و ویراستار علمی