خانم حمیده امكچي

سوابق تحصیلی:
1-    دکتری جغرافیا و برنامه¬ریزی شهری ـ دانشگاه تربیت مدرس _ 1386
2-    فوق لیسانس شهرسازی (برنامه¬ریزی شهری) ـ دانشگاه تهران ـ 1367
3- لیسانس عمران ملی، برنامه¬ریزی منطقه¬ای از دانشگاه شیراز ـ 1358

 

عضویت در نهادهای حرفه¬ای:
1- عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
2 - عضو گروه تخصصی شهرسازی نظام مهندسی
3-    عضو جامعه مهندسان شهرساز ایران (عضو هیئت مدیره و دبیرجامعه در دوره¬های دوم و سوم

 

سوابق کاری:
1. مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری      از 1368 تاکنون       مدیرگروه مطالعات مسکن ـ مدیرگروه کالبدی ـ فضایی و مطالعات شهرسازی
2. مهندسین مشاور شهربد                     از 1365 الی 1368             مدیرمسئول پروژه¬های مکانیابی ـ آماده-سازی
3. سازمان برنامه و بودجه استان تهران         از 1362 الی 1365      کارشناس ارشد و مسئول بخش مطالعات اقلیم و سرزمین
4. مهندسین مشاور شورا                        از 1361 الی 1362          کارشناس برنامه¬ریزی شهری
5. شرکت پی کت                                از 1360 الی 1361          مسئول آتلیه (as built)
6.    همکاری با مؤسسه برنامه ریزی شهری و منطقه ای آلمان فدرال (BFLR)، شهر بن در کشور آلمان به مدت یکسال 1993-1992 در چارچوب مقاوله نامه همکاری بین دو کشور ایران و آلمان
7.    همکاری در پروژه های موردی با شرکتهای، مهندسین مشاور معماری و شهرسازی؛ مونیت، شارستان، شهربد، برجا (بررسی¬های جامع)، بانیان، باوند، پاساز، شورا، ایوان هشت بهشت و ارگ بم کرمان

 

پروژه¬های انجام شده در مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری
1. مسئول بخشی از مطالعات مکانیابی پروژه نیازسنجی و مکانیابی نقاط مناسب برای ایجاد شهرها و شهرک های جدید در ایران. (شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید وزارت مسکن و شهرسازی) 1388-1390        
2. مسئول بخشی¬از مطالعات شبکه شهری در طرح کالبدی جنوب 1387-1389        
3. مسئول بخشی¬از مطالعات شبکه شهری در طرح کالبدی ساحلی شمال 1387-1389        
4. مسئول بخشی¬از¬مطالعات طرح تدوین ضوابط توسعه کالبدی سکونت¬ گاههای روستایی منطقه فارس.1386-1390        
5. مطالعات محیط زیست در طرح کالبدی فارس 1386-1387        ناظر
6. مسئول بخشی¬از¬مطالعات طرح تدوین راهنمای مطالعات طرحهای توسعه و عمران روستایی.1385-1389        
7. طرح جامع مسکن استان مرکزی                                                           مدیر مطالعات
8. ضوابط مکانیابی بلند مرتبه سازی در کشور                                       مدیر مطالعات
9. جایگاه ملی و منطقه¬ای ایجاد شهرهای جدید در نظام سکونتگاهی کشور                مدیر اجرایی طرح
10. مطالعات منطقه شهری در طرح¬کالبدی آذربایجان             در1 جلد                 همکار اصلی
11. مطالعات طرح فراگیر مناطق آزاد                               در 5 جلد                همکار اصلی
12. مطالعات طرح جامع سرخس                                    در 3 جلد                همکار اصلی
13. مطالعات مسکن در طرح مجموعه شهری تهران               در 1 جلد                همکار اصلی
14. رویکرد برنامه¬های مسکن در ایران به کم درآمدها و اسکان غیررسمی    در 1 جلد           (مسئول این بخش از مطالعات)
15. روند ساخت و ساز، استهلاک و تخریب در ساختمانهای      در 1 جلد          (مدیرفنی و مسئول مطالعات)
16. تحولات صدور پروانه¬های ساختمانی در مناطق شهری کشور      در 1 جلد           (مدیر و مسئول مطالعات)
17. تحولات نام و تعلق مکانی شهرها در تقسیمات کشوری      در 1 جلد           (مدیر و مسئول مطالعات)
18. شهرهای میانی و نقش آن در توسعه ملی                       در 2 جلد           (مدیر و مسئول مطالعات)
19. طرح¬های توسعه شهری در گیلان و مازندران                   در 1 جلد           (مسئول مطالعات)
20. مطالعات مسکن در طرح منطقه¬ای گیلان و مازندران         در 3 جلد            (مسئول مطالعات)

 

همکاری در پروژه¬های انجام شده در مهندسین مشاور:
1-    مدیر طرح مسکن استیجاری ـ وزارت مسکن و شهرسازی، دفتر برنامه¬ریزی و اقتصاد مسکن، 1391
2-    مسئول هدایت مطالعات اقتصادی طرح¬های (منظر شهری) در بافت فرسوده شهر تهران ـ سازمان نوسازی شهر تهران، مهندسین مشاور طرح و کاوش (مشاور مادر) 1390-1387
3-    مسئول مطالعات اقتصادی طرح جامع شهر اسفراین، مهندسین مشاور هفت شهر آریا ـ 1389
4-    مسئول مطالعات (تدوین شاخص¬های نظارتی سیاست¬های کلی بخش شهرسازی) ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ 1388
5-    مطالعات جمعیتی و اجتماعی طرح فاضلاب شهر تهران (پروژه بانک جهانی)، مهندسین مشاور آبسو (با مشارکت مشاور آلمانی)، 1387
6-    مسئول تهیه طرحهای توجیه اقتصادی مهندسین مشاور ارگ بم کرمان (تغییر کاربری اراضی کارخانجات مخمل کاشان ـ طرحهای بیمارستانی ـ طرح مجموعه توریستی کلاردشت ـ طرح محور فرهنگی تالار وحدت تا تئاتر شهر) ـ از سال 1381 تاکنون
7-    مسئول مطالعات اقتصادی در تهیه «سند راهبردی مسکن ملی جوانان» ـ سازمان ملی جوانان ـ 1381 تهران
8-    مسئول مطالعات اقتصادی ـ اجتماعی در طرح بهینه سازی سوخت در حمل و نقل بار توسط وانت بارها ـ مهندسین مشاور هفت شهر ـ تهران ـ 1381
9-    مسئول مطالعات اقتصادی و اقتصاد زمین در برنامه اجرایی ـ عمرانی، منطقه 6 شهرداری تهران ـ مهندسین مشاور هفت شهر، تهران ـ 1381
10-     مسئول مطالعات اقتصادی و مشاور طرح «استفاده بهینه از آوارهای ساختمانی» ـ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ـ 1380
11-    مطالعات بافت فرسوده 15 شهر کشور، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ـ شرکت طرح و کاووش 1378
12-    مسئول مطالعات مروری بر بازار ساختمان و مسکن در ایران ـ شرکت کناف ایران ـ 1377 (مدیر مطالعات)
13-    مسئول مطالعات اقتصادی و طرح توجیهی مالی ـ فنی برج تجاری ـ مسکونی و آپارتمان هتل (رزیدانس) جام جم ـ شرکت جام جم ایران ـ 1375 (مدیر مطالعات)
14-    مسئول مطالعات اقتصادی و برنامه ریزی طرح هادی رفسنجان ـ جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران
15-    مسئول مطالعات اقتصادی ـ مسکن و برنامه ریزی در طرح جامع شهر کرمان ـ مهندسین مشاور شارستان
16-    مسئول مطالعات اقتصادی ـ مسکن و برنامه ریزی در طرح جامع شهرستان کرمان ـ مهندسین مشاور شارستان
17-    طرح آمایش سرزمین ـ مسئول بخش اقلیم و سرزمین ـ دفتر امور مناطق ـ برنامه و بودجه استان تهران
18-    مسئول مطالعات اقتصادی ـ اجتماعی و برنامه ریزی پروژه دانشگاه تربیت معلم آذرشهر ـ مهندسین مشاور مونیت
19-    مسئول مطالعات برنامه ریزی مسکن در طرح جامع زاگرس مرکزی ـ دفتر مهندسی جهاد ـ وزارت جهاد سازندگی ـ 1377
20-    مدیر فنی پروژه در طرح چگونگی تعدیل در نرخ تخریب ساختمانهای مسکونی ـ سازمان ملی زمین و مسکن ـ وزارت مسکن و شهرسازی و دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
21-    مسئول مطالعات مسکن پروژه مسکن استیجاری در تبریز ـ مهندسین مشاور ارگ بم کرمان
22-    مسئول تهیه شاخصهای کالبدی (مسکن ـ فضای سبز ـ جهانگردی ـ فرهنگی ـ مذهبی ـ ورزشی) ـ مهندسین مشاور برجا
23-    مدیر فنی طرح مکانیابی در شهرهای یزد ـ میبد ـ اردکان ـ بافق ـ تفت ـ مهندسین مشاور شهربد
24-    مسئول مطالعات اقتصادی در طرح آماده سازی در آزاد شهر ـ یزد ـ مهندسین مشاور شهربد
25-    مسئول فنی در طرح ساماندهی فضاهای ورزشی در اختیار شهرداری تهران ـ مهندسین مشاور باوند ـ بانیان
26-    مسئول مطالعات مسکن در طرح توسعه شهرک دریاکنار ـ شرکت پارساز
27-    مسئول مطالعات مسکن و اشتغال در طرح آماده¬سازی شهر جدید علوی ـ مهندسین مشاور شارستان
28-    مسئول مطالعات مسکن در طرح توسعه بزرگراه چمران (طرح نواب) ـ مهندسین مشاور بانیان

 

مقالات ارایه شده در کنفرانس ها:
1-    تأثیر تحولات بخش مسکن بر حوزه اخذ درآمدهای شهرداری، کنفرانس مالیه شهری، شهرداری تهران، 1390
2-    مطالعه تطبیقی در حوزه درآمدهای قابل حصول شهرداری¬ها، کنفرانس مالیه شهری، شهرداری تهران 1388
3-    استهلاک و تخریب، القای فرسودگی، بافت های شهری ـ همایش بازسازی و بهسازی، بافت های فرسوده شهری ـ شهرداری تهران ـ اسفند 1381
4-    تاثیر جهانی شدن فرهنگی سیاسی اقتصادی بر فضای شهرها ـ همایش توسعه و ضد توسعه اجتماعی ـ فرهنگی شهر تهران ـ شهرداری تهران ـ 1380
5-    بررسی سازوکارهای حقوقی ـ قانونی موجود در برنامه های پنجساله عمرانی کشور درایجاد حاشیه نشینی .  سمپوزیوم حاشیه نشینی ـ دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی ـ 1380
6-    شهرسازی و حقوق کودکان ـ سخنرانی های ماهانه انجمن حمایت از حقوق کودکان ـ سازمان انتقال خون ـ اسفند 79
7-    زمین شهری در برنامه ریزی عمرانی پنجساله کشور ـ همایش زمین و توسعه شهری ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ آذر 1378
8-    بیمه و نقش تعیین کننده آن در صنعت ساختمان ـ ششمین همایش ملی بیمه و توسعه ـ آذر 1378
9-    بازسازی وافقهای آینده ـ سومین کنفرانس بازسازی مناطق جنگزده ـ چاپ در مجموعه مقالات کنفرانس ـ 1376
10-    تحلیلی از سازوکار برون فکنی جمعیت در برنامه های مسکن نخستین همایش تخصصی مسکن ـ 1376 چاپ در کتاب 16 مقاله ـ ناشر سازمان ملی زمین و مسکن ـ 1376
11-    استهلاک و تخریب در ساختمانهای مسکونی، کنفرانس شهرهای جدید ـ چاپ در کتاب شهرهای فرهنگی جدید در شهرسازی ـ 1371
12-    فضای سبز در طرحهای توسعه شهری، کنفرانس فضای سبز شهرداری تهران ـ 1370 ـ چاچ در مجموعه مقالات کنفرانس

 

 مطالب و مقالات ترجمه شده:
1-    توزیع ملی رتبه اندازه (سابقه 65 ساله) ـ نوشته ای . ج ـ کارول ـ دانشگاه تربیت مدرس ـ 1381
2-    شبکه خیابان و فضای باز در شهرهای اسلامی ـ کی جی ما ـ یاسوفومی ـ مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران ـ 1381
3-    ساختار فضایی شهرهای کوچک تجربه ای از لهستان ـ ناشر مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
4-    مسکن در ژاپن (1995-1945) ـ ناشر مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ـ 1373
5-    برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت فضایی در ساکسونی سفلی ـ ناشر مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ـ 1368
6-    تشویق ایده شهرهای میانی بعنوان کلیدی موفق در تعیین خط و مشی برنامه ریزی منطقه ای ـ ناشر برنامه و بودجه استان تهران ـ 1364

\r\n

مقالات چاپ شده در مجلات تخصصی:
1-    مقالاتی در خصوص مسائل زمین و مسکن، مجله شهر و ساختمان، سال اول و دوم ـ 82 ـ 1381
2-    برنامه¬ریزی شهری در چالش جهانی ـ آیا برای ما نیز مرگ برنامه¬ریزی شهری فرا رسیده است ـ فصلنامه شهرساز ـ شماره اول ـ 1382
3-    الگوی سکونت و حقوق شهروندی ـ مجله انبوه سازان مسکن ـ سال سوم ـ شماره 9 ـ بهار 1382
4-    زمین شهری در برنامه های عمران پنجساله کشور ـ مجله آبادی شماره 33 ـ سال 1379
5-    ابزارهای حقوقی ـ قانونی موثر بر برون فکنی جمعیت و برون حاشیه نشینی ـ هفت شهر، فصلنامه تخصصی عمران و بهسازی شهری ـ شماره نهم و دهم ـ 1381
6-    مدیریت بهره وری و تخریب در ساختمانهای مسکونی ـ فصلنامه مدیریت شهری ـ شماره 7 ـ 1380
7-    سابقه دخالت دولت در انبوه سازی مسکن، مجله انبوه سازان مسکن ـ سال اول ـ شماره 2 ـ زمستان 1379
8-    نقشه تحولات بازار زمین در روند تخریب ساختمانهای مسکونی ـ بولتن اقتصاد مسکن ت شماره 30 ـ بهار و تابستان 1379
9-    معرفی دو مدل برای محاسبه میزان تخریب در ساختمان¬های مسکونی اقتصاد مسکن ـ شماره 25 ـ بهار 1377
10-    بازسازی رایشتاک ـ مسابقه طراحی و بازسازی مجموعه اسپری بوگن ـ مجله آبادی شماره 9 ـ 1372
11-    معماری بازار ـ مقاله¬ای از مجموعه مطالعات شهر اسلامی ـ مجلۀ هنرهای زیبا ـ شماره 2 ـ 1368
12-    معلولان دارای حقوق برابر در بهره گیری از تسهیلات شهری¬اند ـ مجله جامعه مشاوران ایران ـ 1374

 

کتابهای انتشار یافته:
1-    ابعاد اقتصادی مسکن ـ یافته های چند بررسی در زمینه مسکن ـ ناشر سازمان ملی زمین و مسکن ـ تهران ـ 1376
2-    16 مقاله ـ مقاله های ارایه شده در نخستین همایش تخصصی مسکن، دانشگاه محقق اردبیلی ـ ناشر سازمان ملی زمین و مسکن تهران ـ 1376
3-    راهبرد ملی مسکن جوانان، جلد سوم، عرضه و تقاضا و نظام مالی مسکن، سازمان ملی جوانان، تهران، 1381
4-    شهرهای میانی و نقش آنها در چارچوب توسعه ملی ـ مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی ایران ـ تهران ـ1383