آقای علی خلیلی

سوابق تحصیلی:
1.    دوره آموزشی آنالیز تصاویر ماهواره های هواشناسی. پلی تکنیک فرانسه سال 1986
2.    دوره بین المللی هیدرومتئورولوژی. دانشگاه مسکو سال 1972
3.    دکترای دولتی علوم فیزیک (هواشناسی). دانشکده علوم ، دانشگاه پاریس سال 1965
4.    دوره تخصصی هواشناسی سن سیرو. سال 1963
5.    دیپلم تحصیلات عالی (فوق لیسانس) هواشناسی. دانشکده علوم ، دانشگاه پاریس سال 1962

 

تدریس:
1.    استاد دانشگاه تهران از سال 1354 تاکنون، تدریس دروس اقلیم¬شناسی، هواشناسی، هواشناسی آماری، میکرو کیلیماتولوژی، هیدرومتئورولوژی و ...

 

عضویت در مجامع علمی و حرفه¬ای:
1.    عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
2.    عضو کمیته ملی اقلیم شناسی
3.    عضو جامعه هواشناسی آمریکا

 

تجارب کاری :
1.    عضو هیئت تحریریه مجلات آب، علوم کشاورزی ایران، بیابان، فیزیک زمین و فضا در مقاطع گوناگون
2.    سرپرست بخش هواشناسی دانشگاه تهران 1364 تا 1387
3.    مدیر گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران 1362 – 1364
4.    رئیس دانشکده هواشناسی و علوم جو   1355 – 1357
5.    سرپرست بخش هواشناسی کشاورزی 1355-1356
6.    معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی 1352-1354

 

فعالیت¬های حرفه¬ای:
1.    ترسیم نقشه¬های اقلیمی مختلف از ایران و نظارت بر ترسیم آن سال 1370 الی 1375
2.    طرح ملی پهنه بندی اقلیمی ایران از دیدگاه هواشناسی کشاورزی
3.    مطالعات اقلیم– ساختمان طرح کالبدی منطقه زاگرس ، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران سال 1379
4.    مطالعات اقلیم – ساختمان طرح کالبدی منطقه آذربایجان ، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران سال 1377
5.    طرح بررسی و شناخت بیابان های ایران ، مطالعات اقلیم کاشان ، دانشکده منابع طبیعی سال 1378
6.    طرح بررسی و شناخت بیابان های ایران ، مطالعات اقلیم استان سمنان ، موسسه تحقیقات مناطق کویری و بیابانی سال 1377
7.    طرح مطالعه تبخیر حقیقی از سطح حوزه آبخیز، موسسه تحقیقات مناطق کویری و بیابانی سال 1375 – 1377
8.    طرح جامع¬آب¬کشور، مطالعات هواشناسی سراسری ایران، وزارت نیرو سال 1373 – 1375
9.    طرح کالبدی ملی ایران¬مطالعات هواشناسی، وزارت مسکن و شهرسازی سال 1370 – 1373
10.    طرح بررسی توان اکولوژیک استان تهران، مطالعات هواشناسی، دانشکده محیط زیست سال 1375
11.    طرح پارک ملی کویر، مطالعات هواشناسی، دانشکده محیط زیست. سال 1374
12.    اقلیم شناسی¬کشاورزی منطقه کرج. گزارش طرح تحقیقاتی، دانشگاه تهران سال 1375
13.    طرح مطالعات جامع مرتعداری منطقه ارومیه، مطالعات هواشناسی، دانشگاه تهران سال 1372
14.    طرح مطالعات جامع مرتعداری منطقه یاسوج. دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران سال 1372
15.    گزارش هواشناسی طرح آبخیزداری سد طالقان، دانشگاه تهران سال 1372
16.    طرح جامع آب¬کشور، مطالعات هواشناسی، وزارت نیرو سال 1365 الی 1370
17.    طرح مطالعات مرتع داری تیپ پشت بند ممسنی، مطالعات هواشناسی دانشکده منابع طبیعی سال 1366
18.    طرح مطالعات پارکداری ملی سرخه حصار و خجیر، مطالعات هواشناسی، سازمان حفاظت محیط زیست سال 1366
19.    طرح مطالعات جامع اقتصادی و اجتماعی استان یزد، مطالعات هواشناسی سازمان برنامه و بودجه سال 1365
20.    طرح مطالعات اقتصادی و اجتماعی حوزه غرب جازموریان، بخش مطالعات اقلیمی سازمان برنامه بودجه سال 1362
21.    طرح شناسایی منابع آب و خاک حوزه رودخانه کل، بخش مطالعات اقلیمی سازمان برنامه بودجه سال 1362
22.    طرح مطالعاتی تعیین اولویتهای بهره¬برداری از منابع طبیعی استان یزد، دانشگاه تهران سال 1360
23.    طرح بررسی اقلیمی کرج، دانشگاه تهران سال 1358

 

تألیف :
کتب
1.    فرهنگ آبیاری و زهکشی، فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران تالیف مشترک .سال 1378
2.    معیارهای اقلیمی در ساختمان. جلد اول، سازمان برنامه و بودجه سال 1376
3.    شناخت اقلیم ایران 4 جلد تالیف مشترک انتشارات وزارت نیرو سال 1370
مقالات
1.    نگارش مقالات متعدد علمی، پژوهشی و تحقیقاتی در سطح داخلی و بین المللی