خانم جمیله آبشناس

سوابق تحصیلی :
1. فوق ليسانس برنامه‏ريزي شهري و منطقه‏اي .دانشگاه آزاداسلامي 1378
2.    ليسانس علوم اجتماعي. دانشگاه تهران 1368

 

عضویت در مجامع علمی و حرفه ای :
1.    عضویت در جامعه مهندسان شهرساز

 

تجارب کاری :
1.  کارشناس مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران از سال 1371 تاکنون
2.  کارشناس مهندسین مشاور مهرازان سال 1369-1370

 

فعالیت¬های حرفه¬ای:
1.    کارشناس ارشد بخشی از ¬مطالعات طرح جامع ناحیه بافق – طبس( استان یزد).1390
2.    کارشناس ارشد بخشی از مطالعات مکان¬یابی پروژه نیازسنجی و مکان¬یابی نقاط مناسب برای ایجاد شهرها و شهرک¬های جدید در ایران . (شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید وزارت مسکن و شهرسازی). 1388
3.    مسئول¬مطالعۀ¬ محروميت¬زدايي ¬طرح¬ كالبدي منطقه ¬ساحلی ¬جنوب مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري سال1387
4.    مسئول مطالعۀ محروميت‌زدايي¬ طرح¬ كالبدي ¬منطقه ¬ساحلی ¬شمال¬ مركز¬ مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري سال1387
5.    مسئول مطالعات اجتماعي وضع موجود شهر باقر شهر (شهري با سابقة اسكان غيررسمي) ـ 1384
6.    مسئول مطالعۀ محروميت زدايي طرح كالبدي منطقه ¬البرز ¬جنوبي ¬مركز مطالعات و¬ تحقيقات شهرسازي و معماري سال 1386
7.    مسئول ¬مطالعۀ¬ محروميت¬زدايي ¬طرح¬ كالبدي¬ منطقه¬ خوزستان ¬مركز¬ مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري سال 1383
8.    ¬مسئول مطالعات "بخش صنعت ¬و¬ اندازه ¬شهر ¬در ¬پروژه طبقه‏بندي¬ خدمات شهري در نظام سلسله مراتبي، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، سال 1382.
9.    كارشناس¬ همكار ¬در ¬طرح¬ كالبدي ¬منطقه¬ خوزستان ـ فاز 1 مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، سال 1381
10.    كارشناس همكار¬ در¬ طرح ¬كالبدي منطقة زاگرس (پروژة شبكه سكونتگاه‌هاي روستايي) مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران سال 1378
11.    كارشناس ¬¬همكار ¬در ¬طرح¬ كالبدي ¬منطقة¬ آذربايجان ¬مركز ¬مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران سال 1374
12.    كارشناس مطالعات¬حاشيه‏نشيني . مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران سال 1372
13.    كارشناس همكار ¬در¬ پروژه مطالعاتي اشتغال¬ و¬ اندازه¬شهر، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران سال1372
14.    كارشناس مطالعات اقتصادي آماده‏سازي گلبهار، مشاور شهرسازي ومعماري مهرازان، سال 1369

 

مقالات ترجمه شده :
1.همكاری در ترجمه اسناد "رويكرد تجربه‏هاي جهاني توانمندسازي ـ ظرفيت سازي". سازمان عمران و بهسازي. سال 1382
2.همكاری در ترجمه بخشي از سند"تجربيات بهسازي دراروپا". سازمان عمران و بهسازي. سال 1379
3. همكاری در ترجمه فصل "بودجه¬ریزی مشارکتی: تجربه پورتو آلگره برزیل". (نویسنده: ربکا آبرز. ترجمه کمال اطهاری و جمیله آبشناس مندرج در فصلنامه جستارهای شهرسازی. سال شششم. شماره 19 و20)