خانم فاطمه نظری

سوابق تحصيلي:
1.    فوق ليسانس برنامه¬ريزي سيستم هاي اقتصادي- اجتماعي، موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه 76-1374
2.    دوره ليسانس اقتصاد - دانشگاه ملي ايران (شهيد بهشتي )، 55- 1351

 

سوابق حرفه ای:
1.    همکار اصلی مطالعات بررسی وضعیت فن‌آوری در سطح ملی و استان‌ها، طرح "تهیه اسناد توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری در سطوح ملی – استانی"، وزارت کار
2.    همکار اصلی مطالعات تجزیه و تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی اقتصادکشور طرح "تهیه اسناد توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری در سطوح ملی – استانی"، وزارت کار
3.    مدير مطالعات بخش صنعت و معدن درطرح كالبدي منطقه ساحلی شمال، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران – وزارت مسکن و شهرسازی،  
4.    مدير مطالعات بخش صنعت و معدن درطرح كالبدي منطقه ساحلی جنوب، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران،
5.    مدير مطالعات بخش صنعت و معدن درطرح كالبدي منطقه البرز جنوبي، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران،  
6.    مدير مطالعات بخش صنعت و معدن درطرح كالبدي منطقه جنوب غربی، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران،
7.    كارشناس ارشد دفتر آمايش و برنامه ريزي منطقه اي، سازمان برنامه و بودجه         82-1362
8.    كارشناس دفتر طراحي سيستم ها، سازمان برنامه و بودجه 61- 1358
9.    كارشناس دفتر تحقيق در عمليات، سازمان برنامه و بودجه 58- 1356

 

 سایر سوابق تحقيقاتي:
سازمان برنامه و بودجه
1.    بررسي و پيشنهاد خط مشي¬هاي توسعه استان¬ها، 1380
2.    برآورد ابعاد يارانه‌هاي پنهان و آشكار در بخش¬هاي مختلف اقتصادي در سطح استاني، سال 1378   
3.     تهيه گزارش اقتصادي سال در سطح استان، 1376و 1377
4.    تهيه مدل اقتصاد سنجي براي رابطه سرمايه¬گذاري و توليد در سطح كشور، سال 1374،
5.    تهيه الگويي براي توزيع اعتبارات عمراني بين استان¬ها و استاني كردن برنامه¬هاي ملي، سال 1372،
6.    كمك اساسي در راه اندازي نخستين سيتم جي – آي – اس سازمان برنامه و بودجه، سال 73-1372
7.    كمك به تهيه الگوي مكان¬يابي براي مجتمع پتروشيمي خراسان، سال 1369  
8.    تهيه مدل امكان پذيري استقرار فعاليت¬هاي صنعتي در پهنه كشور، سال 1368
9.    تهيه چارچوب نظري توسعه بخش صنعت و معدن براي استان¬هاي كشور، سال 68-1367،
10.    همكاري در تهيه طرح پايه آمايش سرزمين در بخش صنعت و معدن، سال 1364
11.    تهيه مدل مكان¬يابي صنايع در سطح كشور با روش تاكسونومي، سال 1362
12.    تهيه مدل اقتصاد سنجي براي برآورد تقاضاي بعضي كالاهاي مصرفي در سطح كشور، سال 1356
13.    كمك به تهيه مدل اقتصادسنجي براي تعيين اندازه علل تورم در كشور، سال 1357
14.    كمك به تهيه مدل داده- ستانده بخش انرژي كشور، سال 1357،

 

تحقيق براي ساير سازمان¬ها
1.    همكاري در انجام مطالعه "انرژي و محيط¬زيست در ايران" براي مؤسسه بين¬المللي Heliot International  فرانسه، سال 1384
2.    همكاري در انجام مطالعه برآورد جريان_هاي بين استاني براي استان هرمزگان، سال 1380
3.    برآورد ابعاد يارانه¬هاي آشكار و پنهان در بخش¬هاي مختلف اقتصادي در سطح كشور به منظور كمك به هدفمند كردن يارانه¬ها، مركز پژوهش¬هاي بازرگاني، سال 1379  
4.    همكاري در تهيه مدل انتخاب وسيله نقليه براي حمل بار در سطح كشور، سازمان حمل و نقل و پايانه¬هاي كشور، سال 1377
5.    كمك به تهيه سيستم بهره¬وري براي مركز مطالعات و برنامه¬ريزي شهر تهران 1375، براي تشريح، اندازه¬گيري و مقايسه بهره¬وري مناطق بيست¬گانه شهر تهران در جهت كمك به تعيين استراتژي¬هاي توسعه مناطق شهرداري،
6.    انجام "مطالعالت اقتصادي شهر تهران" براي مركز مطالعات و برنامه¬ريزي شهر تهران،  1373،
7.    تهيه الگويي براي آينده¬نگري و مكان¬يابي صنايع براي استان¬هاي ايلام و كردستان، وزارت صنايع، 1370،
8.    انجام مطالعات مربوط به آينده¬نگري و پيش¬بيني وضعيت توسعه بخش صنعت و معدن و در حوزه پيرامون مجتمع پتروشيمي بندر امام، سال 1369
9.    كمك به تهيه بانك اطلاعات تقاضاي مسكن كشور/ استان¬ها براي بنياد مسكن، سال 1358،