آقای کوروش علی رضایی پرتو

سوابق تحصیلی:
1.    1382-1384 کارشناسی ارشد شهرسازی و برنامه¬ریزی منطقه¬ای. دانشگاه تربیت مدرس
2.    1378-1382 کارشناس شهرسازی. دانشگاه تهران

 

 فعالیت¬های حرفه¬ای منتخب:
1.    1386-1388 شرکت مهندسین مشاور پلشیر
      - طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه بهبهان (مدیر پروژه)
      - طرح منظر شهری محله 7 منطقه 17 (مشاور ارشد پروژه)
2.    1386-1388 مرکز مطالعات و برنامه¬ریزی شهر تهران (کارشناس ارشد پژوهشی)
3.    1386 شرکت مهندسین مشاور طرح محیط پایدار
- طرح راهبردی، تفصیلی ویژه بافت فرسوده شهر اراک
- طرح راهبردی، تفصیلی ویژه بافت فرسوده شهر ساوه
- پروژه تدوین چشم¬انداز بیست ساله و برنامه اجرایی پنج ساله شهرداری یزد
4.    1385-1386 سازمان نوسازی شهر تهران
- طرح جامع نوسازی بافت¬های فرسوده شهر تهران
- برنامه راهبردی نوسازی بافت¬های فرسوده
- بازنگری طرح تفصیلی ناحیه شوش شرقی
- بازنگری طرح تفصیلی ناحیه رازی
- بازنگری طرح تفصیلی و طرح منظر محله هشت منطقه 17
5.    1384-1385 شرکت مهندسین مشاور شورا
- طرح ساماندهی راهبردی پایگاه¬های امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی      ایران   
6.    1382-1386 شرکت مهندسین مشاور طرح نواندیشان
- پروژه طرح جامع بنادر بازرگانی ایران (فاز اول)
- پروژه طرح جامع بنادر بازرگانی ایران (فاز دو)
- پروژه طرح مدیریت بحران بندر امام خمینی

 

پروژه¬های مستقل:
1.    شرکت مهندسین مشاور پارت
- پروژه مکان یابی مراکز مرتبط با مواد شیمیایی خطرناک در سطح تهران
- طرح جامع مسکن استان خراسان شمالی (قائم مقام اجرایی پروژه)
2.    شرکت مهندسین مشاور سرزمین
- تهیه دستورالعمل بهسازی لرزه¬ای ساختمان¬های متداول
3.    شرکت مهندسین مشاور پیشاهنگان آمایش
- طرح جامع مسکن استان سیستان و بلوچستان (قائم مقام اجرایی پروژه)
4.    مهندسین مشاور پیشتاز
- طرح مکانیابی اراضی طرح جامع مسکن شهرهای خاش، زابل، ایرانشهر، سراوان (مدیر
پروژه)
5.    مهندسین مشاور طرح و رسم پارسه
- طرح  منظر شهری محله طالقانی (مدیر پروژه)
6.    مهندسین مشاور آبمیس پارس
- طرح منظر شهری محله 3 خزانه بخارایی (قائم مقام اجرایی پروژه)
- طرح ساماندهی اراضی بازار آهن منطقه 18 (مسئول مطالعات طرح)
7.    مهندسین مشاور طرح و آمایش شاران
- طرح مطالعات و برنامه نوسازی بلوک¬های فرسوده منطقه 18 (مدیر پروژه)
8.    وزارت مسکن و شهرسازی
- عضویت در کارگروه مسکن برنامه پنجم توسعه
9.    نهاد برنامه¬ریزی توسعه¬ای شهر تهران
- کارشناس خبره گروه خدمات شهری، کارگروه امنیت و ایمنی پروژه¬های موضوعی و موضعی پیوست سند مصوب طرح جامع شهر تهران

 

تالیف:
مقاله
1.    «بازآفرینی شهری پارادایمی تلفیقی در نوسازی فضاهای شهری»، اولین کنفرانس اقتصاد شهری، مشهد، 1390.
2.    «نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی شهر تهران با تأکید بر طرح جامع جدید تهران»، اولین کنفرانس اقتصاد شهری، مشهد، 1390.
3.    "برنامه ریزی محله ای: رویکرد مشارکتی درنوسازی بافت های فرسوده"، دومین همایش سالانه نوسازی بافت فرسوده شهر تهران، پاییز 1389
4.    "گردشگری شهری پایدار: رویکردی نوین در مدیریت توسعه شهری"، همایش منطقه ای بررسی وضعیت گردشگری در سطح منطقه 1 شهرداری تهران، پاییز 1389
5.    "شورایاری ها، گامی برای نیل به مدیریت مشارکتی شهر تهران"، همایش منطقه ای نقش و جایگاه مدیریت محله و شورایاری ها در ارتقاء مشارکت اجتماعی، پاییز 1389
6.    متدولوژی رتبه بندی سوانح و شناسایی بحران¬های محتمل در بنادر با رویکرد تلفیقی؛ سومین همایش ملی ایمنی در بنادر؛ تهران؛ 1385
7.    تحلیل آسیب پذیری مناطق سکونتگاهی در فرآیند یکپارچه مدیریت بحران؛ رویکرد تلفیقی (GIS)؛ اولین کنفرانس بین¬المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه طبیعی؛ تهران؛ 1384
8.    شناسایی بافت¬های آسیب¬پذیر در برابر بلایای طبیعی و راهکارهای کاهش اثرات آن (پروژه پایان-نامه کارشناسی ارشد)؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ 1384
9.    مبانی نظری مدیریت یکپارچه بحران در مواجهه با بحران¬های طبیعی؛ همایش بررسی تهدیدها و پیشگیری از پیامدهای زلزله تهران؛ دانشگاه تهران؛ 1384
10.    فرآیند تحلیل آسیب¬پذیری بافت شهری در برابر بلایای طبیعی؛ همایش بررسی تهدیدها و پیشگیری از پیامدهای زلزله تهران؛ دانشگاه تهران؛ 1384
11.    کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در فرآیند مدیریت بحران (سمینار کارشناسی ارشد)؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ 1384
12.    کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در کاهش آسیب¬پذیری بافت¬های شهری در برابر بلایای طبیعی ـ کنفرانس بین¬المللی مخاطرات زمین؛ بلایای طبیعی و راه کارهای مقابله با آنها؛ تبریز؛ 1384
13.     “Improvement of Spatial Structure of Urban Neighborhoods  in Jolfa¬ Mahala with Particular Reference to Sustainable Community Development”, 47th ISOCARP International Congress: Liveable Cities: Urbanising World, Wuhan/China, 2011.
14.    Community-led regeneration: The role of local communities in urban regeneration process/ Case study: Tehran, Workshop The City:Analyzing Contemporary Transformations and Structures, University of Bielefeld, 2012