خانم پریوش پرنده

سوابق تحصیلی:
1.    ليسانس روانشناسي بالینی. دانشگاه تبریز
2.    فوق دیپلم آمار. ا¬¬نیستیتو تکنولوژی آمار و حسابداری

 

تدریس :
1.    دبير روانشناسي و مشاور در آموزش و پرورش

 

تجارب کاری:
2.    كارشناس موسسه ايران آمار وابسته به سازمان ثبت احوال
3.    كارشناس گروه اجتماعي و فرهنگي مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري  ايران از سال 1373 تا كنون

 

فعالیت های حرفه¬ :
    در مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري  ايران
1.    كارشناس همكار در مطالعات طرح¬هاي كالبدي مناطق آذربايجان، زاگرس، البرز جنوبي، ساحلي شمال و ساحلی جنوب
3.    همكاري در تهيه و تدوين گزارشات طرح مجموعه شهري تهران و فرادست
4.     همكاري در تهيه و تدوين گزارشات طرح (بررسي تفاوت¬هاي قومي و تاثير آن بر ميزان باروري زنان ايران ) طرح مشترك يونسكو و مركز
5.    همكاري در برگزاري سمينار جمعيت و توسعه
6.     همكاري در طرح (ارزيابي جايگاه شهرهاي جديد در طرح ها و برنامه¬هاي ملي و منطقه¬اي)
7.    همكاري در تهيه و تدوين گزارشات طرح منطقه آزاد ارس
8.    كارشناس هماهنگي طرح¬هاي ارس و طرح توسعه و عمران بنياد مسكن
9.    همكاري در تهيه و تدوين گزارشات طرح (بارگذاري شهرهاي جديد)

 

   مقاله تألیف شده:
1.    مقاله "تفاوت¬هاي استاني¬در ¬باروري اقوام" در فصلنامه علمي و پژوهشي جمعيت شماره 5 و6