بانک های اطلاعاتی

 

ردیف عنوان تاریخ عقد قرارداد نام کارفرما
1 طراحی مدل فراگیر بانک اطلاعات مدیریت شهری 1378 وزارت مسکن و شهرسازی
2 ایجاد پایگاه­های اطلاعات جغرافیایی طرح­های توسعه و عمران 1379 وزارت مسکن و شهرسازی