بانک های اطلاعاتی

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ردیفعنوانتاریخ عقد قراردادنام کارفرما
1طراحی مدل فراگیر بانک اطلاعات مدیریت شهری1378وزارت مسکن و شهرسازی
2ایجاد پایگاه­های اطلاعات جغرافیایی طرح­های توسعه و عمران1379وزارت مسکن و شهرسازی