برنامه ریزی روستایی

 

ردیف عنوان تاریخ عقد قرارداد نام کارفرما
1 ارزیابی کمی و کیفی طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه­های روستائی 1380 وزارت مسکن
2 طرح تدوین راهنمای مطالعات طرح­های توسعه و عمران روستایی 1385 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
3 تهیه طرح تدوین ضوابط توسعه کالبدی سکونتگاه­های روستایی منطقه فارس 1386 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی