برنامه ریزی روستایی

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ردیفعنوانتاریخ عقد قراردادنام کارفرما
1ارزیابی کمی و کیفی طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه­های روستائی1380وزارت مسکن
2طرح تدوین راهنمای مطالعات طرح­های توسعه و عمران روستایی1385بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
3تهیه طرح تدوین ضوابط توسعه کالبدی سکونتگاه­های روستایی منطقه فارس 1386بنیاد مسکن انقلاب اسلامی