۲ آذر ۱۳۹۶

logo

سایر مطالعات

ردیف
عنوان
تاریخ عقد قرارداد
نام کارفرما
1
 تفاوت­های قومی در باروری زنان (طرح مشارکت با یونسکو)
1377
سازمان یونسکو
2
 کارگاه فهم معماری از پنجره بیرجند
1390
مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
3
 کارگاه فهم معماری از پنجره بوشهر
1391
مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
4
 برگزاری مسابقه طراحی نمای برج‌های هزاره سوم(میلینیوم)
1390
شهرداری تهران