مطالعات برنامه ریزی شهری

\r\n

\r\n

  

\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ردیفموضوع  مطالعاتسال تاریخ قراردادکارفرما
1طرح حاشیه نشینی، آثار و پیامدهای آن 1370معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن
2بررسی روند استهلاک و تخریب در ساختمان­های مسکونی کشور1371سازمان ملی زمین و مسکن
3بررسی مبانی نظری معماری ایران1375وزارت مسکن و شهرسازی
4انجام مطالعات طرح توسعه  واوان1373شرکت تجهیز محیط
5اشتغال و اندازه شهر1371معاونت شهرسازی و معماری وزارت  مسکن
6صنعت در محدوده 120 كيلومتري تهران1378وزارت صنایع
7مطالعات جمعیت و توسعه منطقه ای در مطالعات تطبیقی وتدارک منابع 1373وزارت مسکن و شهرسازی
8جایگاه خیابان در کالبد شهر 1374وزارت مسکن و شهرسازی
9طرح جامع شهرسازی 1373وزارت مسکن و شهرسازی
10امکانسنجی انتقال پایتخت 1377وزارت مسکن و شهرسازی
11جایگاه ملی و منطقه­ای شهر های جدید در نظام شبکه شهری کشور  وسیاست­های توسعه شهری1378شرکت عمران شهرهای جدید

12
طرح تحقیقاتی زمین شهری و نقش آن در توسعه شهری 1378وزارت مسکن و شهرسازی
13طرح تحقیقاتی شهرسازی مشارکتی 1378وزارت مسکن و شهرسازی
14طبقه بندی خدمات شهری در نظام سلسله مراتب شبکه شهری کشور1378وزارت مسکن و شهرسازی
15طراحی نحوه ارتباط  و هماهنگی  مدیریت شهری با دستگاه‌ها و نهادها 1378وزارت مسکن و شهرسازی
16ضوابط مکانیابی و بلندمرتبه‌سازی و تکمیل ضوابط طراحی و اجرا در شهرها برحسب اولویت و ضرورت1378وزارت مسکن و شهرسازی
17راهنمای تحقیقات شهرسازی و معماری 1374وزارت مسکن و شهرسازی
18خانه از جنبه های  معماری و شهر سازی  1375وزارت مسکن و شهرسازی
19 مطالعات شهر اسلامی 1375وزارت مسکن و شهرسازی
20راهنمای امکان­سنجی و ارزیابی زیست­محیطی طرح­های شهری 1375وزارت مسکن و شهرسازی
21طرح جامع مسکن  استان مرکزی1382سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان مرکزی
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
22مطالعات پایه (فرادست) و توزیع جمعیت تراکم مراکز کار و فعالیت در تهران1383وزارت مسکن و شهرسازی
23مستندسازی در امر توسعه شهری 1384وزارت مسکن و شهرسازی
24شناخت طرح­های رایج در 10 کشور از قاره­ها 1378وزارت مسکن و شهرسازی
25کارنامه تشکل­های صنفی ساختمانی 1375وزارت مسکن و شهرسازی
26ارزیابی کمی و کیفی طرح­های مطالعاتی در حوزه معاونت شهرسازی
(در دو مرحله در  سال 1377 )
1377وزارت مسکن و شهرسازی
27آموزش تخصصی برای  شناخت لغزش لایه­های زمین 1375وزارت مسکن و شهرسازی
28تدوین مشخصه­های معماری ایرانی 1374وزارت مسکن و شهرسازی
29طرح مطالعاتی ساماندهی منطقه حرم امام خمینی (شهر آفتاب)1377وزارت مسکن و شهرسازی
30طرح و اجرای ساختمان­های مقاوم در برابر زلزله 1374وزارت مسکن و شهرسازی
31بازنگری در هدف­ها و شرح خدمات طرح­های شهری 1373وزارت مسکن و شهرسازی
32آموزش­همگانی در ارتقاء­آگاهی عمومی در مورد پدیده زلزله وراه­های مقابله 1375وزارت مسکن و شهرسازی
33نقش شخصیت­های حرفه­ای 60 سال اخیر در رشته معماری­ ساختمان 1375وزارت مسکن و شهرسازی
34طرح جامع تحقیقات شهرسازی و معماری کشور 1377وزارت مسکن و شهرسازی
35طرح تعادل بخشی تهران1382وزارت مسکن و شهرسازی
36طرح توسعه راهبردی شهر انزلی 1386شرکت عمران و بهسازی شهری
37مطالعات مربوط به آزاد راه تهران شمال 1375شرکت آزاد راه تهران شمال
38جهانی شدن شهر تهران 1389سازمان نوسازی شهر تهران
39طرح نیازسنجی و مکان­یابی نقاط مناسب برای ایجاد شهرک­ها و شهرهای جدید\r\n

1388

\r\n
شرکت عمران شهرهای جدید
40راهبری و نظارت بر مطالعات امکان­سنجی، مکان­یابی و احداث باغستان­ها در سطح کشور1389بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
41طرح جامع ناحیه بافق وطبس1390سازمان مسکن و شهرسازی استان یزد
\r\n
\r\n