طراحی شهری

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ردیفعنوانتاریخ عقد قراردادنام کارفرما
1دستاورد طراحی شهری بعد از انقلاب1375وزارت مسکن و شهرسازی
2بازنگری و به روز آوری آیین نامه طراحی راه­های شهری1378وزارت مسکن و شهرسازی
3طراحی شهر بم و تهیه اسناد پایه و اولویت دار1383ستاد بازسازی و نوسازی شهر بم
4تهیه شرح خدمات قراردادهای طراحی فضای شهری1383وزارت مسکن و شهرسازی
5طراحی شهری خیابان­های شهر بم 1385بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
6برگزاری مسابقه طراحی ورودی و خروجی غربی تونل نیایش- صدر1391شهرداری تهران
7هدایت و راهبری امور مطالعاتی، تحقیقاتی و برنامه­ های عملیاتی سیما و منظر شهری1390شهرداری تهران