طرح های ملی و منطقه ای

\r\n

 

\r\n

\r\n

\r\n

 

\r\n

 

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ردیفعنوانتاریخ عقد قراردادنام کارفرما
1طرح کالبدی ملی1370وزارت مسکن وشهرسازی    
2به روز آوری مطالعات طرح کالبدی ملی1377وزارت مسکن و شهرسازی
3طرح پایه آمایش سرزمین1377سازمان مدیریت و برنامه­ریزی
4طرح منطقه­ای گیلان و مازندران1367  وزارت مسکن و شهرسازی
5\r\n

مطالعات طرح کالبدی منطقه آذربایجان (شامل

\r\n

 (شامل استان­های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل)

\r\n
1373وزارت مسکن و شهرسازی
6مطالعه سیل در طرح­های کالبدی منطقه­ای1373وزارت مسکن و شهرسازی
7\r\n

مطالعات طرح کالبدی منطقه زاگرس

\r\n

(شامل استان­های کرمانشاه، لرستان،کردستان، همدان و ایلام

\r\n
1375وزارت مسکن و شهرسازی
8مطالعات چشم انداز اقتصادی اجتماعی منطقه و شبکه روستائی زاگرس1379وزارت مسکن و شهرسازی
9ارزیابی و بررسی کمی و کیفی طرح­های ناحیه­ای 1377وزارت مسکن و شهرسازی
10تدوین اصول و معیارهای طراحی حوزه­های آبریز سدهای کشور و حرایم آن در طرح­های منطقه­ای1378وزارت مسکن و شهرسازی
11مطالعات طرح کالبدی منطقه خوزستان (شامل استان­های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد)1378وزارت مسکن و شهرسازی
12طراحی حوزه نفوذ­ آزاد ­راه­ها­ در طرح­های منطقه­ای1378وزارت مسکن و شهرسازی
13تهیه اسناد­ پایه پوششی برای کل­کشور1379وزارت مسکن و شهرسازی
14استاندارد سازی مطالعات طرح­های کالبدی منطقه ای1379وزارت مسکن و شهرسازی
15 بررسی عوامل ژئوتکنیکی و زمین­شناسی طرح کالبدی خوزستان (2)1383وزارت مسکن و شهرسازی
16بررسی عوامل ژئو تکنیک لرزه­ای طرح کالبدی خوزستان (2)1383وزارت مسکن و شهرسازی
17مطالعات طرح کالبدی منطقه البرز جنوبی (شامل استان­های مرکزی، تهران، سمنان، قم، زنجان و قزوین)1383وزارت مسکن و شهرسازی
18مدیریت و راهبری طرح کالبدی منطقه فارس (شامل استان فارس)1383وزارت مسکن و شهرسازی
19 بررسی عوامل ژئو هیدرو لوژیکی و پتانسیل سیل طرح کالبدی خوزستان (2)1383وزارت مسکن و شهرسازی

20
مطالعات طرح کالبدی منطقه ساحلی شمال (شامل استان­های گیلان، مازندران و گلستان)1384وزارت مسکن و شهرسازی
21مطالعات طرح کالبدی منطقه ساحلی جنوب (شامل استان­های هرمزگان و بوشهر)1385وزارت مسکن و شهرسازی
22آمایش استان خوزستان1390استانداری خوزستان
\r\n

 

\r\n

 

\r\n