مجموعه های شهری

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ردیف\r\n
عنوان
\r\n
\r\n

تاریخ عقد قرارداد

\r\n
نام کارفرما
1بررسی عوامل مؤثر در شکل­گیری مجموعه­ های شهری 1378معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن
\r\n

2

\r\n
تعریف مجموعه­ های شهری و تعیین شاخص­ های تبیین مجموعه شهری 1377معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن
3منابع آب و بررسی سیل ­گیری مجموعه شهری تهران 1377وزارت مسکن و شهرسازی
4اثر بزرگنمائی لرزه­ای در مجموعه شهری تهران 1377وزارت مسکن و شهرسازی
5مطالعات نظام حمل و نقل و شبکه جابجائی در مجموعه شهری تهران1377وزارت مسکن و شهرسازی
6ارزیابی کمی و کیفی طرح­های مجموعه شهری1378وزارت مسکن و شهرسازی
7مرحله دوم طرح مجموعه شهری تهران 1375وزارت مسکن و شهرسازی
8تهیه نقشه پایه رقومی برای مجموعه شهری شیراز 1375وزارت مسکن و شهرسازی
9نقشه رقومی برای مجموعه شهری اصفهان1375وزارت مسکن و شهرسازی
10مطالعه و تعریف مجدد رقم جمعیت مجموعه شهری تهران و بازنگری در سهم جمعیتی1386شرکت عمران شهرهای جدید
11تجدید نظر طرح مجموعه شهری تهران 1387وزارت مسکن و شهرسازی