مجموعه های شهری

 

ردیف
عنوان

تاریخ عقد قرارداد

                               نام کارفرما
1 بررسی عوامل مؤثر در شکل­گیری مجموعه­ های شهری 1378 معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن

2

تعریف مجموعه­ های شهری و تعیین شاخص­ های تبیین مجموعه شهری 1377 معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن
3 منابع آب و بررسی سیل ­گیری مجموعه شهری تهران 1377 وزارت مسکن و شهرسازی
4 اثر بزرگنمائی لرزه­ای در مجموعه شهری تهران 1377 وزارت مسکن و شهرسازی
5 مطالعات نظام حمل و نقل و شبکه جابجائی در مجموعه شهری تهران 1377 وزارت مسکن و شهرسازی
6 ارزیابی کمی و کیفی طرح­های مجموعه شهری 1378 وزارت مسکن و شهرسازی
7 مرحله دوم طرح مجموعه شهری تهران 1375 وزارت مسکن و شهرسازی
8 تهیه نقشه پایه رقومی برای مجموعه شهری شیراز 1375 وزارت مسکن و شهرسازی
9 نقشه رقومی برای مجموعه شهری اصفهان 1375 وزارت مسکن و شهرسازی
10 مطالعه و تعریف مجدد رقم جمعیت مجموعه شهری تهران و بازنگری در سهم جمعیتی 1386 شرکت عمران شهرهای جدید
11 تجدید نظر طرح مجموعه شهری تهران 1387 وزارت مسکن و شهرسازی