۲ آذر ۱۳۹۶

logo

مناطق آزاد تجاری

 
 
ردیف
عنوان
تاریخ عقد قرارداد
نام کارفرما
1
 مطالعات فراگیر مناطق آزاد تجاری و صنعتی
1381
مناطق آزاد صنعتی و تجاری کشور ـ دفتر ریاست جمهوری
2
مطالعات راهبردی منطقه آزاد ارس
1384
سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس
3
مطالعات استراتژی سرخس
1385
آستان قدس رضوی- منطقه سرخس