مناطق آزاد تجاری

 

 

 

 

 


ردیف

عنوان

تاریخ عقد قرارداد

نام کارفرما

1

 مطالعات فراگیر مناطق آزاد تجاری و صنعتی

1381

مناطق آزاد صنعتی و تجاری کشور ـ دفتر ریاست جمهوری

2

مطالعات راهبردی منطقه آزاد ارس

1384

سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس

3

مطالعات استراتژی سرخس

1385
آستان قدس رضوی- منطقه سرخس