دکتر فیروز توفیق

سوابق تحصيلي:

1.دكتري. دانشگاه ژنو (دانشكدة علوم اقتصادي و اجتماعي)

2.فوق­لیسانس اقتصاد. دانشگاه ژنو (دانشكدة علوم اقتصادي و اجتماعي)

 

تدريس:

سوابق تدريس در دانشگاه‌هاي ژنو،‌ تهران، امام صادق (ع)، علم و صنعت، دانشگاه آزاد اسلامي: برنامه‌ريزي اقتصادي، روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي.

 

سوابق كار :

1390تاکنون

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران

-        مشاورعالی طرح آمایش استان خوزستان

1389:

پژوهشكدة كالبدي

-         همكاري با پژوهشكده در نظارت بر اجراي طرح ساماندهي و تعادل بخشي ارزش افزوده اراضي شهري ناشي از تهيه و اجراي طرح‌هاي توسعه و عمران (خاتمه يافته)

-         همكاري با پژوهشكده در نظارت بر اجراي طرح مطالعات مالي و اقتصادي پروژة ايستگاهي افق (مجتمع سكونتي، تجاري، اقامتي و اداري)

مهندسان مشاور طرح و كاوش

-         مشاوره در تهية برنامة راهبردي حريم شهر تهران

معاونت برنامه‌ريزي استان قم

-         مشاوره در تهية طرح آمايش استان قم

1380 - 1388

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران

          - مدیر تلفیق طرح­های کالبدی مناطق جنوب غربي، البرز جنوبی و ساحلی شمال

          - رایزنی در مورد مطالعات بالادست طرح جامع تهران

          - مطالعات پایگاه اطلاعات جغرافیایی طرح­های توسعه و عمران

شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان

          - همكاري در تهية شرح خدمات كريدور و علم و فناوري اصفهان

معاونت برنامه‌ريزي استان تهران

            - مشاوره در طرح آمايش سرزمين استان تهران

1377 - 1379:

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران

- مدير تلفيق طرح‌هاي كالبدي مناطق جنوب‌غربي، زاگرسو آذربايجان

1375-1377

عضو شركت مهندسان مشاورشمارگان:

          - همكاري درتهية طرح مجموعة شهري مشهد.

1370-1375:

براي دبيرخانة شورايعالي معماري و شهرسازي

          - تهية گزارش دربارة كاربرد الگوهاي رياضي در طرح هاي شهري.

          - تهية گزارش دربارة كاربرد سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در طرحهاي شهري.

براي وزارت مسكن و شهرسازي: معاونت شهرسازي و معماري

- مسؤل هماهنگي و تلفيق طرح كالبدي ملي (از آغاز تا پايان: تصويب در شورايعالي   شهرسازي ومعماري).

براي وزارت مسكن و شهرسازي: معاونت مسكن

          - تهية الگوي (رياضي) براي برنامه ريزي و پيش بيني وضع مسكن در ايران.

1369

براي برنامة عمران سازمان ملل در تهران (UNDP)

          - تهية گزارش دربارة اجراي طرحهاي سازمان مذكور در ايران.

          - تهية گزارش دربارة بخش خصوصي در ايران.

 

1361-1368

براي مهندسين مشاور كشور

مطالعات اقتصادي و اجتماعي و مسكن طرح‌هاي جامع شهري براي مشاوران گوناگون شهرسازي (مشاوران باوند، مهرازان، شهراست، شارستان، فرافزا، پرهون و داهه). براي مهندسين مشاور يكم: مسؤل هماهنگي و تلفيق طرح توسعه و احياي كشاورزي و منابع طبيعي حوزة آبخيز شمالي رودخانة كارون، تلفيق مطالعات طرح جامع شيلات شمال و ارزشيابي اقتصادي و تلفيق مطالعات طرح مراتع سهند ....

 

1348- 1360

پژوهش و تدریس

          - پژوهش و انتشار کتاب

- دانشیار دانشگاه تهران و مأمور خدمت در سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران و وزارت مسکن و شهرسازی

 

تأليف ها (نمونه):

كتاب

- (1390)، ارزيابي طرح‌ها و تحليل ريسك، تهران: نشر ني (در دست انتشار)

(1385)، برنامه‌ريزي در ايران و چشم‌انداز آيندة آن، تهران: مؤسسة عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

- (1384)، آمايش سرزمين: تجربة جهاني و انطباق آن با وضع ايران، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات معماري و شهرسازي ايران،

- (1383)، تجربة چند كشور در برنامه ريزي: با تأكيد بر تجربة شوروي سابق، فرانسه، هند و كرة جنوبي، تهران: مؤسسة عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

- (1382) ، امكان‌سنجي تهية بودجة اقتصادي،‌تهران: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي

- (1371)، تحليل داده-ستانده در ايران، تهران: مجموعة جامعه و اقتصاد، انتشارات انقلاب اسلامي.

- (1369)، مجموعة مباحث و روشهاي شهرسازي: مسكن، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري.

- (1359)، درآمدي بر برنامه ريزي اقتصادي، با نگاهي به وضع ايران، تهران: مجموعة آموزش و توسعه، كتاب سوم.

 

مقاله

- (1384)، «سیر تاریخی شهرسازی در فرانسه»، مجید غمامی، روش­های شهرسازی نوین، تهران: انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری 

- (1382)، «اقتصاد به روايت الگوهاي يكپارچة‌ شهري»،‌ مجلة هفت شهر، سال چهارم، ‌شمارة چهاردهم،‌ زمستان 1382

- (1381)، «بودجة اقتصادي»، دفتر مطالعات برنامه و بودجه، بودجه ريزي در ايران (مسائل و چالشها)، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي

- «آمايش سرزمين و طرح كالبدي منطقة آذربايجان»، مجموعة سخنرانيهاي علمي تخصصي سال 1379، چاپ دوم، تهران: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاونت امور پشتيباني، مديريت آموزش و بورسها، 1380

-" آينده نگري"، مجموعة مباحث و مقالات اولين همايش تدوين برنامة سوم توسعة كشور، جلد ششم، تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1377

- و ايرج صديقيان، «كشاورزي در طرح كالبدي ملي»،  فصلنامة اقتصاد كشاورزي و توسعه، 11 (پاييز 1374)

- «الگوسازي به كمك سيستم اطلاعات جغرافيايي(ساج) در طرح كالبدي ملي»، مجموعة مقالات دومين كنفرانس سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي، تهران: سازمان نقشه برداري، 1374

- «ارزشيابي چند معياري درطرح ريزي كالبدي »،مجلة آبادي، 11 (زمستان 1372).

تحليل عاملي و تلفيق شاخصهاي منطقه اي»،مجلة آبادي، 10 (پاييز1372).

- «تحليل داده ستانده، كاربرد در كشاورزي» فصلنامة اقتصاد كشاورزي و توسعه، 1 ( بهار 1372).

- «دربارة سنتز ملي مطالعات جامع منطقه اي توسعة كشاورزي» فصلنامة اقتصاد كشاورزي و توسعه، 2 (تابستان 1372).

- «طرح ريزي كالبدي (ملي و منطقه اي) در ايران»،مجلة آبادي، 3 (زمستان  1370).

- «طرح ريزي كالبدي راه و رسمي نو در برنامه ريزي»،مجلة آبادي، 2 (پاييز 1370).

- «دربارة تركيب و سازمان ايلات و عشاير ايران»، مجموعة كتاب آگاه، تهران: انتشارات آگاه، تابستان 1362

- «معرفي پژوهشهاي خارجيان دربارة عشاير ايران»، مجموعة كتاب آگاه، تهران: انتشارات آگاه، تابستان 1362

- «آمارهاي روستايي و كشاورزي ايران»، مجموعة كتاب آگاه، تهران: انتشارات آگاه، 1361

 

گزارش (تكثير محدود)

- با همكاري هايدة نصيري، گزارش تلفبق طرح كالبدي منطقة ساحلي شمال (4 جلد)، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، 138٨

- با همكاري هايدة نصيري، گزارش تلفبق طرح كالبدي منطقة البرز جنوبي (4 جلد)، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، 138٧

- با همكاري هايدة نصيري، گزارش تلفبق طرح كالبدي منطقة جنوب غربي (4 جلد)، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، 1385

‌- با همكاري ناصر عظيمي، گزارش تلفبق طرح كالبدي منطقة زاگرس (3 جلد)، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، 1380

- با همكاري هايدة نصيري، گزارش تلفبق طرح كالبدي منطقة آذربايجان (3 جلد)، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران ، 1379

-، الگوهاي رياضي در طرحهاي شهري، تهران: دبيرخانة شورايعالي شهرسازي و معماري، 1376

سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي در طرحهاي شهري، تهران: دبيرخانة شورايعالي شهرسازي و معماري، 1376

الگوي مسكن براي مناطق شهري، تهران: وزارت مسكن و شهرسازي، 1371

 

خارجي

F. Tofigh “Census in Persia”, Encyclopedia Iranica, vol. V Fasc. 2, Costa Mesa California: Mazda Publishers, 1990 (in English)

F. Tofigh “Asayer, Tribes of Iran, Encyclopedia Iranica, vol. II Fasc. 7,  London: Routledge & Kegan Paul, 1987 (in English)

F. Tofigh, Du Choix des Professions, Genève: Librairie Droz, 1964