آقای محمود شریفی

سوابق تحصیلی:
         فوق لیسانس خاکشناسی (فیزیک و حفاظت آب و خاک) از دانشگاه تهران

 

سوابق شغلي و مديريتي :
1.    مدير بخش مطالعات كميته امور آب جهاد سازندگي استان مازندران
2.    مدير پروژه آبياري و زهكشي و تأمين آب طرح چيكرود قائمشهر مازندران
3.    مدير پروژه طرح ملي ميانكاله (سد گلورد و شبكه آبياري و زهكشي) بهشهر ـ واحد مديريت طرح‏هاي وزارت جهاد سازندگي
4.    نماينده جهاد سازندگي در كميته امور آب استان مازندران
5.    كارشناس مسئول بخش آبهاي سطحي شركت سهامي آب منطقه‏اي مازندران
6.    مدير امور مطالعات منابع آب شركت سهامي آب منطقه‏اي مازندران
7.    كارشناس ارشد مطالعات منابع آب شركت مهندسين مشاور منابع آب و خاك
8.    كارشناس ارشد و مدير پروژه‏هاي منابع آب در شركت مهندسين مشاور جاماب
9.    مدير پروژه توسعه منابع آب شهرستان هشترود در آذربايجان شرقي
10.    مدير پروژه توسعه منابع آب شهرستان تربت حيدريه در خراسان
11.    مدير پروژه توسعه منابع آب شهرستان كردكوي در استان گلستان  
12.    مدير پروژه توسعه منابع آب شهرستان بندرلنگه در استان هرمزگان
13.    مدير پروژه توسعه منابع آب ناحيه رابر در استان كرمان
14.     مدير پروژه طرح توسعه تالاب (درياچه) آقاگل در استان همدان
15.    مدير پروژه سد ليراب (باشت) استان فارس ـ كهگيلويه و بويراحمد
16.    مديرپروژه طرح‏ ملي آزمايشگاه آب كشور
17.    مديرپروژه سدهاي اسفرجان و كهرويه در استان اصفهان
18.    مدير پروژه سدهاي همگين و دهاقان در استان اصفهان
19.    مدير پروژه طرح توسعه منابع آب جنوب تهران
20.    مدير بخش مطالعات محيط زيست طرح جامع آب كشور  
21.    مدير پروژه شبكه بهينه سنجش منابع آب كشور  
22.    مدير پروژه اطلس 1:500.000 منابع آب كشور (طرح سيستم اطلاعات جغرافيايي منابع آب سطحي و زيرزميني (GIS) كشور در مقياس 1:500.0000)
23.    مدير بخش مطالعات محيط زيست طرح سازگاري با اقليم كشور
24.    مدير مطالعات پايه منابع آب پروژه بهره‏برداري بهينه از منابع آب سطحي (سامانه‏هاي سدها) و آب زيرزميني دشت تهران
25.    مسئول بخش مطالعات منابع و مصارف آب طرح كالبدي جنوب شرق كشور
26.    مدير مطالعات پروژه مدل رياضي بارندگي ـ رواناب استان اصفهان
27.    مدير بخش مطالعات محيط زيست بهنگام‌سازي طرح جامع آب كشور
28.    مدير پروژه مديريت بحران در شرايط اضطراري (EOP) شبكه آب و فاضلاب شهرهاي ساري و بابل

 

سوابق تجربي :
1.    كميته امور آب جهاد سازندگي ـ واحد مديريت طرح‏هاي ملي ـ 1364 لغايت 1369 ـ مدير پروژه
2.    مدير امور مطالعات منابع آب شركت سهامي آب منطقه‏اي مازندران ـ 1369ـ 1374
3.    كارشناس ارشد و مدير گروه مطالعات در شركت مهندسين مشاور منابع آب و خاك ـ 1374
4.    كارشناس ارشد و مدير پروژه‏هاي منابع آب در شركت مهندسين مشاور جاماب ـ 1374 تاكنون
5.    همكاري مستمر با شركت‌هاي مختلف مهندسين مشاور در زمينه مطالعات منابع آب و ارزيابي زيست محيطي طرح‌ها
6.    عضو انجمن علوم آب ايران، كميته آبياري و زهكشي، انجمن متخصصان كشور
7.    مديريت حدود 50 پروژه منابع آبي در سطح كشور
8.    انجام مطالعات ارزيابي  اراضي، خاكشناسي و طبقه‏بندي خاك‏ها
9.    انجام مطالعات كشاورزي و محاسبات نياز آبي
10.    انجام مطالعات اجتماعي و اقتصادي طرح‌ها
11.    انجام مطالعات آلودگي و كيفيت منابع آب و خاك (آلاينده‌ها)    
12.    انجام مطالعات ارزيابي زيست محيطي طرح‌ها
13.    انجام مطالعات منابع و مصارف آب
14.    انجام مطالعات محيط زيست طرح‌ها
15.    انجام مطالعات منابع آبهاي غيرمتعارف
16.    انجام مطالعات مديريت بحران

 

تأليفات :
1.    تدوين گزارش خاكشناسي و طبقه‏بندي اراضي طرح‏هاي ملي ميانكاله بهشهر
2.    تدوين گزارش اقتصادي ـ اجتماعي طرح ملي ميانكاله بهشهر
3.    تدوين گزارش طرح توسعه منابع آب طرح ملي ميانكاله بهشهر
4.    تدوين گزارش خاكشناسي دشت كلاردشت
5.    تدوين گزارش بهبود كيفيت منابع آب رودخانه گرمرود مازندران
6.    تدوين گزارش توسعه كشاورزي ناحيه بلده نور ـ مازندران
7.    تدوين گزارش فيزيوگرافي رودخانه‏هاي مازندران
8.    تدوين گزارش سيل چالوس ـ نوشهر
9.    تدوين گزارش منابع آب و هزينه جبراني دشت بهشهر ـ نكاء
10.    تدوين گزارش منابع آب حوزه قره‏سو ـ گرگانرود
11.    انجام مطالعات ارزيابي ضريب رواناب CN در حوضه‏هاي آبريز كسيليان و دارابكلا مازندران
12.    تدوين گزارش محيط زيست و ارزيابي زيست محيطي سد گلورد مازندران
13.    تدوين گزارشات خاكشناسي و اقتصادي ـ اجتماعيي طرح توسعه شهرستان هشترود
14.    تدوين گزارش توسعه منابع آب شهرستان هشترود
15.    تدوين گزارشات كشاورزي و اقتصادي ـ اجتماعي شهرستان تربت حيدريه
16.    تدوين گزارش توسعه منابع آب شهرستان تربت حيدريه
17.    تدوين گزارشات خاكشناسي و كشاورزي و نياز آبي شهرستان كردكوي
18.    تدوين گزارش توسعه منابع آب شهرستان كردكوي
19.    تدوين گزارشات اقتصادي ـ اجتماعي و توسعه منابع آب شهرستان بندرلنگه  
20.    تدوين گزارشات كشاورزي ـ نياز آبي و اقتصادي ـ اجتماعي رابر كرمان  
21.    تدوين گزارش توسعه منابع آب رابر كرمان
22.    تدوين گزارش منابع آب تالاب (درياچه) آقا گل همدان
23.    تدوين گزارش كشاورزي و نياز آبي و گزارش خاكشناسي سد ليراب فارس
24.    تدوين گزارش توسعه منابع آب سد ليراب فارس
25.    تدوين گزارش آزمايشگاههاي ملي آب ايران
26.    تدوين گزارشات خاكشناسي و كشاورزي ـ نياز آبي سدهاي اسفرجان ـ كهرويه اصفهان  
27.    تدوين گزارش توسعه منابع آب سدهاي اسفرجان ـ كهرويه اصفهان
28.    تدوين گزارش اقتصادي ـ اجتماعي سدهاي همگن و دهاقان اصفهان
29.    تدوين گزارش توسعه منابع آب سدهاي همگن ـ دهاقان اصفهان
30.    تدوين گزارش خاكشناسي و طبقه‏بندي اراضي طرح توسعه جنوب تهران
31.    تدوين گزارش محيط زيست طرح توسعه جنوب تهران
32.    تدوين گزارش طرح توسعه منابع آب جنوب تهران
33.    تدوين گزارشات آلودگي ـ محيط زيست و ارزيابي زيست محيطي سدها طرح جامع آب كشور (30 حوزه آبريز كل كشور)
34.    انجام مطالعات آلودگي و طراحي شبكه سنجش آلودگي و كيفيت منابع آب طرح شبكه بهينه سنجش منابع آب كشور
35.    تدوين گزارش مباني و معيارهاي طراحي ايستگاههاي كيفيت و آلودگي در طرح شبكه بهينه سنجش منابع آب كشور
36.    انجام مطالعات زيست محيطي و ارزيابي زيست محيطي سدها و شبكه و ارائه گزارش مربوطه در طرح توسعه حوضه‏هاي آبريز رودخانه‏هاي غرب كشور (طرح سيروان)
37.    تدوين گزارش كيفيت و آلودگي منابع آب در طرح سازگاري با اقليم كشور
38.    تدوين گزارش ارزيابي زيست محيطي سدها در طرح سازگاري با اقليم كشور
39.    تدوين گزارش تالاب‏هاي ايران در طرح سازگاري با اقليم كشور
40.    تدوين گزارش ارزيابي آلاينده‏ها و مديريت كيفي منابع آب در طرح سازگاري با اقليم كشور
41.    تدوين گزارش آبهاي غيرمتعارف كشور در طرح سازگاري با اقليم كشور
42.    تدوين گزارش كيفيت و آلاينده‏هاي منابع آب در حوضه آبريز درياي مازندران  
43.    تدوين گزارش ارزيابي منابع آب (امكانات و محدوديت‏ها) در حوضه آبريز درياي مازندران
44.    تدوين گزارش كيفيت و آلاينده‏هاي منابع آب در حوضه آبريز درياچه اروميه
45.    تدوين گزارش ارزيابي منابع آب (امكانات و محدوديت‏ها) در حوضه‏ آبريز درياچه اروميه
46.    تدوين گزارش كيفيت و آلاينده‏هاي منابع آب در حوضه آبريز خليج فارس و درياي عمان  
47.    تدوين گزارش ارزيابي منابع آب (امكانات و محدوديت‏ها) در حوضه آبريز خليج فارس و درياي عمان
48.    تدوين گزارش كيفيت و آلاينده‏هاي منابع آب در حوضه آبريز فلات مركزي ايران
49.    تدوين گزارش گزارش ارزيابي منابع آب (امكانات و محدوديت‏ها) در حوضه آبريز فلات مركزي ايران
50.    تدوين گزارش كيفيت و آلاينده‏هاي منابع آب در حوضه آبريز رودخانه‏هاي مرزي شرق كشور
51.    تدوين گزارش ارزيابي منابع آب (امكانات و محدوديت‏ها) در حوزه آبريز رودخانه‏هاي مرزي شرق كشور
52.    تدوين گزارش كيفيت و آلاينده‏هاي منابع آب در حوضه آبريز قره‏قوم
53.    تدوين گزارش اريابي منابع آب (امكانات و محدوديت‏ها) در حوزه آبريز قره‏قوم
54.    تدوين گزارش آلاينده‏ها و محيط زيست دشت تهران (پروژه بهره‏برداري بهينه از منابع آب سطحي و آب زيرزميني دشت تهران)
55.    تدوين گزارش اقتصادي و اجتماعي حوضه‏هاي آبريز هراز ـ بابل‏رود و طالار ـ سياهرود
56.    تدوين گزارش محيط زيست حوضه‏هاي آبريز هراز ـ بابل‏رود و طالار ـ سياهرود  
57.    تدوين گزارش ارزيابي زيست محيطي سد عباس آباد بانه ـ كردستان
58.    تدوين گزارش ارزيابي زيست محيطي سد كردكند سقز ـ كردستان
59.    تدوين گزارش اقتصادي و ارزيابي زيست محيطي درياچه دانشمند استان گلستان
60.    تدوين گزارشات منابع و مصارف آب طرح كالبدي جنوب شرق كشور ـ استان‌هاي كرمان و سيستان و بلوچستان
61.    تدوين گزارش اقتصادي اجتماعي دشت هشتگرد تهران
62.    تدوين گزارش محيط زيست دشت هشتگرد تهران
63.    تدوين گزارش ارزيابي زيست محيطي سد كاني سيب  و انتقال آب حوضه زاب به حوضه درياچه اروميه
64.    تدوين گزارش محيط زيست حوضه آبريز مهارلو ـ بختگان
65.    تدوين گزارش محيط زيست حوضه آبريز ابرقو ـ سيرجان
66.    تدوين گزارش محيط زيست حوضه آبريز هامون جازموريان  
67.    تدوين گزارش محيط زيست حوضه آبريز كويرلوت
68.    تدوين گزارش محيط زيست حوضه آبريز كويرهاي درانجير ـ ساغند
69.    تدوين گزارش منابع آبهاي غيرمتعارف در حوضه آبريز مهارلو ـ بختگان
70.    تدوين گزارش منابع آبهاي غيرمتعارف در حوضه آبريز ابرقو ـ سيرجان
71.    تدوين گزارش منابع آبهاي غيرمتعارف در حوضه آبريز هامون جازموريان  
72.    تدوين گزارش منابع آبهاي غيرمتعارف در حوضه آبريز كوير لوت
73.    تدوين گزارش منابع آبهاي غيرمتعارف در حوضه آبريز كويرهاي درانجير ـ ساغند
74.    تدوين گزارش ارزيابي زيست محيطي سد مخزني حاجي‌لر (آذربايجان شرقي ـ ورزقان )
75.    تدوين گزارش ارزيابي زيست محيطي سد مخزني گولك (گيلان ـ سياهكل)
76.    تدوين گزارش مديريت بحران در شرايط اضطراري (EOP)  شبكه آب و فاضلاب شهرهاي ساري و بابل

\r\n

تخصص‏هاي علمي و كاربردي :
1.    مديريت پروژه‏هاي توسعه منابع آب
2.     مديريت پروژه‏هاي اطلس منابع آب
3.    مديريت پروژه‏هاي آزمايشگاهي
4.    مديريت پروژه‏هاي محيط زيست و ارزيابي زيست محيطي طرح‏ها
5.    انجام مطالعات ارزيابي اراضي و قابليت اراضي
6.    انجام مطالعات خاكشناسي و طبقه‏بندي خاك‏ها
7.    انجام مطالعات كشاورزي و محاسبات نياز آبي محصولات
8.    انجام مطالعات اقتصادي ـ اجتماعي طرح‏ها
9.    انجام مطالعات بررسي آلودگي و كيفيت منابع آب و خاك
10.    انجام مطالعات بررسي آلاينده‏ها و محيط زيست طرح‏ها
11.    انجام مطالعات ارزيابي زيست محيطي طرح‏ها
12.    انجام مطالعات محيط زيست طرح‌ها و حوضه‌هاي آبريز
13.    انجام مطالعات توسعه منابع آبي پروژه‏ها
14.    انجام مطالعات بررسي فرسايش و رسوب حوضه‏ها
15.    تحقيق ، بررسي و مطالعه ارزيابي ضريب رواناب (CN) در حوضه‏ها
16.    انجام مطالعات تحقيقاتي و پژوهشي كاربرد آبهاي شور و لب شور در استان هرمزگان
17.    انجام مطالعات منابع و مصارف آب
18 . انجام مطالعات مديريت بحران