(فضاهای عمومی و آینده‌ی مکان‌ها (راهنمایی برای اصول، راهکارها، ضوایط و تکنیک‌های طراحی مکان