EVENTS POST

Preserving & Reviving the Historical Context of Kermanshah

CLIENT

CLIENT

CLIENT

CLIENT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

طرح مطالعاتی حفظ و احیای بافت تاریخی شهر کرمانشاه

کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه

مکان: شهر کرمانشاه

سال: ۱۳۹۶

وضعیت: اتمام

با توجه به بافت تاریخی شهر و لزوم تجدید حیات مجدد و حفاظت از آن‌ها، هسته‌های فرهنگی- تاریخی ارزشمند شهری، یکی پس از دیگری در عرصه رقابتی نامناسب با سایر پهنه‌های شهری، کنار زده شده است و با سوظن کهنگی و ناکارآمدی از توسعه جا مانده است و جایگاه خود را از دست داده است. هدف اصلی این پروژه یافتن مداخله مناسب و درخور در این بافت‌ها می‌باشد که در پیوند با رشد جدید شهر، احیا شوند و ظرفیت تاریخی- فرهنگی آن در توسعه کل شهر به کار گرفته شود. این احیا نه تنها به معنی باقی ماندن موجودیت فیزیکی و فرهنگی بافت تاریخی در شهر که به معنی پذیرفته شدن نقش شایسته در حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شهر است.

در کنار دستیابی به این هدف مهم، حفظ و بازنمایی ارزش‌های کالبدی این بافت از طریق ارائه خوانشی نو و ارتباط منطقی میان بافت تاریخی و ساختارهای آن با محیط‌های جدید شهری و زندگی بخشی به بافت تاریخی از دیگر اهداف  این طرح می‌باشد.

::اهداف

پیوند شهر گذشته با شهر امروز

شناسایی و معرفی بافت تاریخی با تأکید بر ارزش‌های تاریخی – فرهنگی

تدقیق و تعریف محدوده بافت تاریخی شهر

پهنه‌بندی ارتفاعی و تدوین ضوابط ویژه برای هر پهنه

شناسایی کاربری‌هایی که بافت تاریخی کمبود دارد و پیشنهاد طرح جانمایی برای تزریق کاربری‌ها

طراحی نظام دسترسی و افزایش نفوذپذیری به بافت با رعایت حریم آثار ارزشمند شناسایی شده

طراحی ساختار شبکه همپیوند پروژه‌های محرک توسعه با هدف احیا و تجدید حیات بافت فرسوده واجد میراث شهری کرمانشاه و فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه و نوسازی متوازن بافت تاریخی

Poster Kermanshah
نقشه ارتفاعی پیشنهادی
1_Page_01_Page_36
1_Page_01_Page_14