EVENTS POST

Comprehensive Plan of Marivan City

CLIENT

CLIENT

CLIENT

CLIENT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر مریوان

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

مکان: شهر مریوان

سال: ۱۳۹۷

وضعیت: در حال انجام

شهر مریوان به عنوان مرکز سیاسی- اداری شهرستان مریوان، از جایگاه خدمات‌رسانی به کل محدوده شهرستان برخوردار است و به واسطه موقعیت مرزی و واقع شدن در فاصله ۲۰ کیلومتری با بازاچه مرزی باشماق، واجد ظرفیت‌های اقتصادی و داد و ستد کالاست. همچنین ویژگی‌های طبیعی و جغرافیایی خاص محدوده‌ای که شهر مریوان در آن واقع شده است و وجود دریاچه زریوار در غرب آن به ‌عنوان مهم‌ترین تالاب طبيعی استان كردستان و بزرگ‌ترین دریاچه آب شيرین ایران، ظرفیت‌های ویژه گردشگری را برای شهر ایجاد کرده است. این موضوعات در کنار ایجاد ظرفیت‌های توسعه‌ای برای شهر، مسائل و مشکلاتی را نیز در حوزه‌های کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی پیش روی توسعه شهر قرار داده‌اند. بنابراین مشاور در تهیه طرح جامع شهر مریوان، به نقش اقتصادی شهر و جایگاه آن در منطقه توجه داشته است و با تقویت فعالیت‌های بازرگانی و گردشگری شهر براساس جایگاه تعریف شده در اسناد فرادستی برای شهر مریوان و به عنوان یک منابع درآمدی پایدار، جریان توسعه شهر را سازمان‌دهی نموده است. در کنار توجه به موضوعات اقتصادی، بر حفظ و احیای اکوسیستم طبیعی شهر نیز تأکید شده و توسعه کالبدی و ارتباطی شهر را به نحوی پیشنهاد داده است که دو نیاز اصلی شهروندان یعنی مسکن و خدمات در محیطی سالم و کارآمد پاسخ داده شود.

از این رو اهداف اصلی توسعه شهر مریوان به شرح زیر تدوین شده‌اند:

دستیابی به نقش و جایگاه تعریف شده برای شهر در اسناد فرادست

اتکای نظام درآمدی شهر بر منابع پایدار

بهره‌مندی از اکوسیستم طبیعی پایدار در شهر و پیرامون آن

برخورداری از ساختار کالبدی سامان‌یافته

1
Marivan
3-6-14_A3